Przejdź do treści

Mariusz Chachuła

Zdjęcie: Mariusz Chachuła
Zdjęcie: Mariusz Chachuła

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
4, zdobyte głosy: 124
Kontakt mariusz.chachula@maszewo.pl

O sobie

Sołectwo Przemocze z miejscowością Przemocze, sołectwo Tarnowo z miejscowością Tarnowo, sołectwo Zagórce z miejscowością Zagórce

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Społeczna Rady Miejskiej w Maszewie stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Sołectwa Przemocze, wnioskuję o zmianę usytuowania jednostek zewnętrznych klimatyzatorów zamontowanych na ścianie frontowej świetlicy w Przemoczu. interpelacja 2024-07-03
2 Na jakim etapie jest procedura ustalenia właściciela drogi oznaczonej nr działki 520/1 w Przemoczu, wszczętego postepowania z dnia 13.07.2022 r.? zapytanie 2024-06-26

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:34:55 Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Fedak Katarzyna Mierzyński Karol Walczak Krzysztof Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-05-07 14:11:09 Wybór przewodniczącego Rady - stwierdzenie wyboru Lewicka Agnieszka Katarzyna Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-05-07 14:17:15 wniosek formalny o zmianę porządku mającą na celu ustalenia Komisji Rady tj. 1. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie. 2. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Maszewie. 3. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie. 4. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie. Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-05-07 14:18:54 Porządek obrad po zmianach Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-05-07 14:56:22 Wybór Wiceprzewodniczących Rady- stwierdza się wybór Donesz Katarzyna Kwiatkowska Emilia Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-05-07 16:00:50 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie. 1) Giniewska Anna 2) Piwko Piotr 3) Nowak Kamil 4) Jach Grzegorz 5) Mierzyński Karol Na Przewodniczącego Komisji wybiera się Anna Giniewska Na Zastępcę Przewodniczącego wybiera się Piwko Piotr Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-05-07 16:06:52 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Maszewie. 1) Piwko Piotr 2) Mierzyński Karol 3) Grochowski Tadeusz 4) Giniewska Anna 5) Walczak Krzysztof Na Przewodniczącego Komisji wybiera się Piwko Piotr Na Zastępcę Przewodniczącego wybiera się Walczak Krzysztof Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-05-07 16:11:16 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie. 1) Fedak Katarzyna 2) Gromek Dawid 3) Walczak Krzysztof 4) Ciecierski Dariusz 5) Donesz Katarzyna 6) Lewandowska Katarzyna Na Przewodniczącego Komisji wybiera się Fedak Katarzyna Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-05-07 16:14:31 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie. 1) Grochowski Tadeusz 2) Chachuła Mariusz 3) Kwiatkowska Emilia 4) Giniewska Anna Na Przewodniczącego Komisji wybiera się Grochowski Tadeusz Sesja Nr I Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-05-22 13:39:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2024 rok. Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie za
2024-05-22 13:42:03 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2024-2035. Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie za
2024-05-22 13:45:07 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LIII/409/2023 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Komunalnego w Maszewie na rok 2024. Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie za
2024-05-22 13:48:11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Maszewa. Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie za
2024-05-22 13:33:48 Wprowadzenie do porządku obrad punktu : Wolne wnioski i zapytania jako pkt.11 Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie za
2024-05-22 13:35:41 Porządek obrad po zmianach Sesja Nr II nadzwyczajna Rady Miejkiej w Maszewie za
2024-06-19 14:14:16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Maszewa wotum zaufania. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 14:17:51 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2023 r. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 14:20:01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Maszewa za 2023 rok. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 14:43:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2024 rok. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 14:51:18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Maszewie wraz z Autopoprawką polegającą na : 1) zmianie zapisu w § 1 ust. 1 pkt 4 polegającej na zastąpieniu wyrazu „wiceprzewodniczący” wyrazami „zastępcy przewodniczącego”, 2) zmianie zapisu w § 1 ust. 1 polegającej na zastąpieniu zapisu „ust. 3” zapisem „ust. 2”. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 15:00:19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania petycji o dofinansowanie lub częściowy zwrot kosztów dojazdu dzieci z miejscowości Pogrzymie do Szkoły Podstawowej w Mostach za bezzasadną Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 15:02:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego gminy Maszewo. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 15:06:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Wolności 1 w Maszewie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 15:07:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 25 w Maszewie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 15:09:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. MB Częstochowskiej w Maszewie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 15:11:16 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę LIV/414/2024 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej „PAŁAC” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 13:13:58 Wniosek formalny Burmistrza o ściągnięcie z porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2024-2035. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 13:15:23 Wniosek formalny Burmistrza o dodanie do porządku obrad punktu : Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Maszewo w „Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania” Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 13:16:42 Wniosek formalny Burmistrza o dodanie do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wisławie. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 13:17:52 Wniosek formalny Burmistrza o dodanie do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/7/2024 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 13:19:12 Porządek obrad po zmianach Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 14:45:54 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Maszewo w „Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania" Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 15:13:10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wisławie Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 15:26:04 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/7/2024 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-06-19 13:18:40 Wniosek formalny Radnej Anny Giniewskiej o dodanie do porządku obrad punktu: Wolne wnioski mieszkańców Sesja Nr III Rady Miejskiej w Maszewie za