Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Maszewo

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Renata  Staszków

Renata Staszków

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: 186, przynależność:

Status: powołany - 17.12.2019

Okręg wyborczy nr 14: część miasta Maszewo obejmująca ulice: 1 Maja, Kwiatowa, Krótka, Mickiewicza, Plac Wolności, Wojska Polskiego.

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Gospodarcza Rady Miejskiej w Maszewie stała II/10/2018 , Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej , Uchwała Nr VIII/44/2019 z 24.04.19 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarczej, Uchwała Nr IX/57/2019 z 30.05.19 r. w sprawie uzupełnienia skła członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-12-17 17:21:09 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Maszewie na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-17 17:33:44 w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok - wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 12.12.2019 r. XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-17 17:42:45 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/221/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Maszewo. XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-17 17:46:41 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-17 17:51:33 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/103/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych z Gminy Maszewo. XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 10:19:46 w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 11:57:45 Autopoprawki Burmistrza z dnia 31.12.2019 r do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2020. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 12:12:05 Autopoprawki Burmistrza z dnia 24.12.2019 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025 wraz z opinią prawną. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 12:23:06 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 09:07:09 WNIOSEK FORMALNY O DODANIE PUNKTU - WOLNE WNIOSKI. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 09:19:08 Usunięcie punktu 9 z porządku obrad w celu przełożenia na kolejną sesję : Przyjęcie protokołu z XIII nadzwyczajnej sesji RM w Maszewqie z dnia 24.10.2019 r. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 10:56:19 Wniosek o 30 minutową przerwę w obradach. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 11:59:51 uchwały budżetowej wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 31.12.2019 r do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2020. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 15:42:00 ZMIANA PORZĄDKU OBRAD POLEGAJĄCA NA DODANIU DODATKOWEGO PUNKTU : Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/173/01 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących wysokości czynszów najmu za lokale użytkowe, zabudowania i zbiorniki wodne oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Maszewo położnych na terenie gminy Maszewo. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 15:46:08 Uwzględnienie autopoprawki z dnia 27.02.2020 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 15:47:16 WNIOSEK FORMALNY - ZMIANA PORZĄDKU OBRAD POLEGAJĄCA NA ZMIANIE KOLEJNOŚCI PODEJMOWANIA UCHWAŁ BUDŻETOWYCH: JAKO PUNKT 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2020 oraz zmiany uchwały Nr XVI/95/20 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2020. JAKO PUNKT 13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2020. JAKO PUNKT 14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 15:48:39 WNIOSEK FORMALNY - ZMIANA PORZĄDKU OBRAD POLEGAJĄCA NA DODANIU PUNKTU WOLNE WNIOSKI XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 16:43:32 Zmiana Planu Pracy Rady poprzez ustalenie terminów sesji na cały 2020 r. Proponowane terminy sesji tj.:28 maja 2020 r.,25 lub 30 czerwca 2020 r.24 września 2020 r. , 26 listopada 2020 r.,22 grudnia 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 16:45:36 Zmiana Planu Pracy Rady poprzez przesunięcie na II kwartał w Planie Pracy Rady następujących tematów: „- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo. - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie za rok 2019, Informacja z działalności NGO, które otrzymały środki finansowe z budżetu Gminy Maszewo, „Informacja na. Stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Maszewo”. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:18:33 Zmiana Planu Pracy Rady poprzez dodanie w III kwartale następującego tematu: „Zmiana uchwały XXX/260/2010 z 29.06.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Maszewo.” XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:20:03 Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na 2020 rok wraz z ww. poprawkami. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:20:50 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:22:37 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:24:11 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:26:07 Autopoprawki z dnia 27.02.2020 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2020 r. polegającej na zmianie w załączniku do uchwały w rozdziale IV ustępie 1 zapisu dot. daty z „d 30.06.2019 r. oraz do 20.12.2019 r.” na zapis „do 30.06.2020 r. oraz do 20.12.20 r.” XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:33:32 Uchwały z autopoprawką z dnia 27.02.2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:37:14 Uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:57:41 Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2020 oraz zmiany uchwały Nr XVI/95/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2020. GŁOSOWANIE WRAZ Z AUTOPOPRAWKAMI Z DNIA 24.02.2020 R. I 27.02.2020 R. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 18:04:10 Uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2020. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 18:07:23 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 18:10:02 Uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Maszewo oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 18:12:14 Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/230/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 17 października 2018 r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 18:15:42 Uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 19:29:58 Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/173/01 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących wysokości czynszów najmu za lokale użytkowe, zabudowania i zbiorniki wodne oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Maszewo położnych na terenie gminy Maszewo. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:50:02 Autopoprawka Burmistrza zgłoszona na sesji aby w tytule uchwały i Paragrafie 1 zamiast obecnego Nr XVI/95/20 wpisać prawidłowy Nr XVI/95/19. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 19:27:39 Autopoprawka Burmistrza z dnia 27.02.2020 r. polegająca na zmiany daty w tytule uchwały i paragrafie 1 z 9 czerwca 2001 roku na 29 czerwca 2001 roku, dotyczy projektu w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących wysokości czynszów najmu za lokale użytkowe, zabudowania i zbiorniki wodne oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Maszewo położnych na terenie gminy Maszewo. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 19:34:20 Wniosek formalny o przygotowanie opinii prawnej w sprawie kompetencji Rady dotyczącej uchylenia uchwały Nr XXV/173/01 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących wysokości czynszów najmu za lokale użytkowe, zabudowania i zbiorniki wodne oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Maszewo położnych na terenie gminy Maszewo XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2020-03-31 13:25:08 Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Maszewo środków finansowych stanowiących fundusz sołecki. XVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-03-31 13:37:56 Projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bazdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo. XVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-03-31 13:10:31 „Potwierdzenie możliwości głosowania”. XVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 12:45:48 Uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wraz z Autopoprawką Burmistrza z dnia 30.04.2020 r. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 12:50:44 Uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencje ekonomicznych z powodu COVID-19 wraz z Autopoprawką Burmistrza z dnia 30.04.2020 r. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 13:19:21 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok wraz z autopoprawką paragrafu 3. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 13:36:39 Uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jenikowie i Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Maszewie wraz z Autopoprawką Burmistrza z dnia 30.04.2020 r. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 14:15:53 Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r. wraz z Autopoprawką Burmistrza i poprawką radnej z dnia 30.04.2020 r. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 15:24:47 Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży - bonifikata 95%. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 12:18:29 AUTOPPRAWKA BURMISTRZA:W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zostało dopisana następująca klauzula: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128)” W załączniku Nr 1 ww. uchwały w nagłówku formularza słowo „rekopensującą” zamieniono na „rekompensującą”. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 12:48:51 AUTOPOPRAWKA BURMISTRZA : W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencje ekonomicznych z powodu COVID-19 Zostało dopisana następująca klauzula: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128)” W załączniku Nr 1 ww. uchwały w nagłówku formularza słowo „rekopensującą” zamieniono na „rekompensującą” XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 14:04:55 AUTOPOPRAWKA BURMISTRZA W ZAŁĄCZNIKU DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r. W załączniku do projektu uchwały wprowadza się zmianę zapisu na pierwszej stronie załącznika, wyraz „maj” zastępuje się wyrazem „kwiecień”. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 12:15:18 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu wolne wnioski Radnych i mieszkańców. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 13:18:13 Autopoprawka zgłoszona przez Burmistrza do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Maszewo na 2020 r. aby w paragrafie 3 kwotę 113056,00 zł zastąpić kwotą 58442,00 zł. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 13:35:20 Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jenikowie i Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Maszewie. W uzasadnieniu do projektu uchwały w akapicie trzecim w zdaniu trzecim liczbę „0,0573%” zastępuje się liczbą „5,73%” XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 14:13:05 Poprawka zgłoszona przez radną Beatę Woźniak do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r. tj.w dziale współpraca pozafinansowa w punkt 2 otrzymuje brzmienie: lokalu zlokalizowanego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 dla Stowarzyszenia Teatr „KRZYK”, - od września 2019 r. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2020-04-30 15:23:22 Wniosek formalny radnej E. Kwiatkowskiej o przeprowadzenie wizji lokalnej budynku w Jenikowie, do którego odnosi się punkt 9 porządku obrad. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2020-05-28 16:30:22 Autopoprawki z dnia 26.05.2020 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka Publicznego w Dębicach oraz nadania mu statutu. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1) Zmienia się tytuł projektu uchwały, który otrzymuje brzmienie; „w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dębicach oraz nadania mu statutu”, 2) w załączniku do projektu uchwały w § 15 w ust. 2 po wyrazie Referat dodaje się wyraz „Wspólnej”. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:31:29 Uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka Publicznego w Dębicach oraz nadania mu statutu wraz z autopoprawką z dnia 26.05.2020 r. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:26:20 Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:24:22 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:16:28 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/113/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencje ekonomicznych z powodu COVID-19. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:13:30 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/112/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:10:13 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:01:20 Autopoprawki z dn. 27.05.2020 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2ust.2. otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości dwukrotności stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 tj. w kwocie 44 zł miesięcznie od mieszkańca”. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:03:49 Uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wraz z autopoprawką z dnia 27.05.2020 r. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 14:46:04 Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 14:19:52 Autopoprawki z dn. 27.05.2020 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 7 ust. 1. słowo „przedsiębiorcom” zamienia się na „przedsiębiorcą”, 2) w § 8 ust.4 pkt 11 dodaje się zapis „- ustala się limit przyjęć w ilości 4 szt. w ciągu jednego roku od jednego gospodarstwa domowego”, 3) w § 8 ust. 5 wykreśla się „z wyjątkiem zużytych opon, gdzie ustala się limit przyjęć w ilości 4 szt. w ciągu jednego roku od jednego gospodarstwa domowego”, 4) w rozdz. 3 § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „te czynności dokonywane będą na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji”. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 14:43:01 Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo wraz z autopoprawką z dnia 27.05.2020 r. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 13:12:34 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu: WOLNE WNIOSKI. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 14:39:34 Wniosek formalny o przygotowanie przez organ wykonawczy wniosku do uchwałodawcy w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie dającym możliwość kompostowania w zabudowach budynków wielorodzinnych z odpowiednimi podstawami prawnymi. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:07:10 Wniosek formalny o zmianę w porządku obrad na podstawie paragrafu 24 ust.2 pkt.3 statutu gminy Maszewo i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z inicjatywy radnych i przeniesienie tego punktu na koniec porządku obrad. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2020-05-28 17:25:21 Uchwały z dnia 28.05.2020 r. z inicjatywy radnych w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2020-06-30 13:10:56 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:23:53 Uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Maszewo. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:26:02 Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:29:11 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/126/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dębicach oraz nadania mu statutu. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:32:45 Uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach „Tuptuś”. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:37:06 Uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Maszewo. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:44:50 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w Maszewie uchwałą Nr IX/51/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Maszewo w rejonie ulic Nowogardzkiej , 1- go Maja , H. Sawickiej (obecnie Kwiatowa) Wojska Polskiego. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 12:11:29 Wniosek o zmianę porządku obrad - dodanie punktu WOLNE WNIOSKI MIESZKAŃCÓW XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 12:16:13 Wniosek o zmianę porządku obrad - dodanie w pkt.2 "wizytacja lokalu mieszkalnego w OKiS" XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2020-08-28 16:59:05 Uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Maszewa wotum zaufania. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:04:56 Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2019 r. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:08:31 Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Maszewa z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:14:49 Uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:19:49 Uchwały w sprawie nadania nazw ulic. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:22:46 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/132/2020 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Maszewo. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:28:39 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy na 2020 rok. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:30:57 Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:36:27 Uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:39:02 Uchwały w sprawie ustalenia średniej jednostki paliwa w Gminie Maszewo na rok szkolny 2020/2021. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:48:23 Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Komunalnego w Maszewie - skarga bezzasadna. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 14:10:09 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt pn. Wolne wnioski mieszkańców jako punkt 4 porządku obrad. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 14:12:24 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt pn. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Maszewie. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 14:14:19 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt pn. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 14:17:15 Głosowanie porządku obrad po zmianach - dodanie trzech dodatkowych punktów. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:50:53 Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Maszewie. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:58:08 Uchwała w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-09-30 14:11:08 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo oraz nadania mu statutu. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:17:35 Głosowania porządku obrad po zmianach - dodanie dodatkowego punktu. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:39:39 Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Maszewo z dnia 25.09.2020 r. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:41:58 Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Maszewo wraz z autopoprawką z dnia 25.09.2020 r. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:47:57 Uchwały w sprawie wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Przemoczu - pozytywne rozpatrzenie wniosku. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 15:02:13 Uchwały w sprawie wniosku o zmianę istniejącego oznakowania ul. Szkolnej w Maszewie - wniosek zasadny w sprawie uzupełnienia istniejącego oznakowania o znak B-18 po uwzględnieniu stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18.09.2020 r. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 15:04:53 Uchwały w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 4227Z i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 15:06:52 Uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych an terenie gminy Maszewo. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 15:26:28 Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 15:38:43 Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 16:09:02 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:29:10 Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo oraz nadania mu statutu z dnia 30.09.2020 r.: 1) w załączniku do projektu uchwały w paragrafie 2 w ust.1 skreśla się zapis "ul. Szkolna 14". 2) w załączniku do projektu uchwały w paragrafie 4 w ust.7 liczbę "5" zastępuje się liczbą "6". XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:35:54 Uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo oraz nadania mu statutu wraz z autopoprawkami z dnia 30.09.2020 r. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-11-26 15:51:13 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez usunięcie punktu 5: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Maszewo na 2021 r.” XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 15:52:38 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 5 punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Maszewo. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 15:55:20 Głosowanie porządku obrad po zmianach. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 16:26:55 Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.” XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 16:54:03 Uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 16:57:55 Uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Maszewo. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 17:00:30 Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych będących w posiadaniu Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. na lata 2020-2024 na terenie Gminy Maszewo. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 18:23:51 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 18:28:58 Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 20:18:04 Uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2020-11-26 16:33:10 Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Maszewo. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 15:43:10 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu Wolne Wnioski mieszkańców. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 15:48:06 Wniosek formalny o zniesienie z porządku obrad punktu 9 tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2020-11-26 15:49:36 Wniosek formalny o usunięcie z porządku obrad punktu 10 tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian WPF Gminy Maszewo na lata 2020-2025. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2020-11-26 15:53:59 Wniosek formalny o odesłanie do ponownego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 18:58:08 Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2023 wraz z autopoprawkami z dnia 29.01.2021 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 19:29:30 Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2021 r. wraz z autopoprawką z dnia 29.01.2021 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:36:34 Uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Maszewo poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:39:26 Uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Bielicach i Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Maszewie. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:41:41 Uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2021. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:44:09 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo za 2021 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 16:57:29 Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Maszewa wraz z autopoprawką z dnia 29.01.2020 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 17:07:13 Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2021-2025 wraz z autopoprawką z dnia 29.01.2021 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 17:44:24 Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Komunalnego w Maszewie - skarga zasadna. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2021-01-29 17:50:58 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych, czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Maszewo z powodów rasowych, religijnych, medycznych, czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych – wniesionej przez Grzegorza Piątkowskiego - nieuwzględnienie petycji. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 17:55:44 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych, czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Maszewo z powodów rasowych, religijnych, medycznych, czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych wniesionej przez Piotra Sterkowskiego - nieuwzględnienie petycji. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 18:05:40 Uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2021-01-29 15:12:48 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/177/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:10:30 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu wolne wnioski mieszkańców. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:14:05 Porządku obrad po zmianach. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:34:13 Wniosek formalny o przesunięcie punktu 4 i 5 na koniec porządku obrad. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:51:42 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/177/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 16:54:55 Autopoprawki grupy radnych z dnia 29.01.2020 r. do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Maszewa. TREŚĆ AUTOPOPRAWKI: § 1. Ustala się z dniem 1 stycznia 2021 r. Panu Pawłowi Piesio Burmistrzowi Maszewa wynagrodzenie miesięczne w następujący sposób: 1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 500,00 zł, 2) dodatek funkcyjny w wysokości 1 900,00 zł, 3) dodatek specjalny stanowiący 25 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 17:06:05 Autopoprawka z dnia 29.01.2021 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2021-2025 polegająca na wykreśleniu paragrafu 3 oraz poprawnym przenumerowaniu. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 18:02:01 Wniosek formalny o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały z dnia 29.01.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Komunalnego w Maszewie - skarga bezzasadna. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2021-01-29 19:35:21 Uchwały z dnia 29.01.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Komunalnego w Maszewie - skarga bezzasadna. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2021-01-29 18:55:38 Autopoprawki z dnia 29.01.2021 r. do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2023 polegająca na: W tabeli nr 2 na str. 23 w kolumnie 7: w wierszu o nazwie bezrobocie liczbę "66" zastępuje się liczbą "16", w wierszu niepełnosprawność liczbę "64" zastępuje się liczbą "32", w wierszu długotrwała lub ciężka choroba liczbę "64" zastępuję się liczbą "23", w wierszu bezradność w sprawach... liczbę "13" zastępuje się liczbą "4", w wierszu w tym rodziny niepełne liczbę "11" zastępuje się liczbą "2"; w punkcie 6.4 Realizatorzy programu str.50 po zapisie społeczności lokalnej dodaje się zapis "Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie" XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 19:01:34 Autopoprawka z dnia 29.01.2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2021 r. polegająca na: w tabeli na str. 39 w kolumnie 3 dot. roku 2019 w wierszu liczba niebieskich kart liczbę "26" zastępuje się liczbą "25". XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 19:27:34 Autopoprawka Burmistrza z dnia 29.01.2021 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2021 r. polegająca na zmianie stawki wynagrodzeń dla członków GKRPAiN tj. dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego GKRPAiN 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. pozostałym członkom 7 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. - XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 14:11:31 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu wolne wnioski mieszkańców. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 14:13:54 Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 5 tj. rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/199/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 14:09:56 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 5 projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 14:15:31 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemocze. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 14:18:17 Porządku obrad po zmianach. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 14:30:59 Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 15:03:21 Uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 15:08:14 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 rok. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 15:12:36 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka - nieuwzględnienie petycji. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 15:22:40 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu dla budowy fermy drobiu w obrębie geodezyjnym Jenikowo - petycja częściowo zasadna. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 15:24:43 Uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 15:00:39 Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo wraz z autopoprawką wnioskodawcy z dnia 25.03.2021 r. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 14:55:23 Autopoprawka wnioskodawcy z dnia 25.03.2021 r. do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo polegająca na: w paragrafie 6a ust.4 słowo „korekcyjnych” zastępuje się słowem „korygujących”. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 15:41:04 Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemocze. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 14:11:22 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu wolne wnioski mieszkańców. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 14:40:28 Porządku obrad po zmianach. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 14:52:27 Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/199/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. (projekt z dnia 18.05.2021 r.) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2021-05-27 14:56:36 Autopoprawki z dnia 26.05.2021 r. do projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Maszewo na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:00:21 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Maszewo oraz nadania jej statutu. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:03:46 Uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Maszewo do 2030 roku. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:06:13 Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemocze. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:08:30 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 rok. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:20:36 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/182/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. (z późn. zm) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021 -2025. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:48:13 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii dot. przeprowadzenia referendum ludowego.– PETYCJA BEZZASADNA XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:49:59 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. – PETYCJA BEZZASADNA XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:59:25 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przygotowania: Komunikatu/Uchwały, której treść pokaże się w gminnych mediach społecznościowych, w tym na profilach radnych, na portalach gminnych i lokalnej gazecie. Pakietu profilaktycznego, dla wszystkich starszych osób, do których informacje internetowe nie docierają, lub nie są w stanie kupić sobie suplementów ( brak pieniędzy lub samodzielności, inwalidztwo itd.).– PETYCJA BEZZASADNA XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 14:58:01 Uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Maszewo na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych wraz z autopoprawką z dnia 26.05.2021 r. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 15:39:05 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej protestu wobec postępowania w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech zbiorników naziemnych gazu płynnego o pojemności całkowitej V=64000 dm3każdy, parownika gazowego Alsi 40/40 o wydajności 80kg/h wraz z instalacją redukcyjną do zasilania suszarni zbóż w Mieszkowie. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 15:40:48 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zaproszenia gminy do udziału w plebiscycie i rankingu " Lider Usług Publicznych" XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 15:41:37 Porządku obrad po zmianach. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 16:57:03 Uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Maszewa wotum zaufania. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:19:10 Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2020 r. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:21:50 Uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:31:35 Uchwały w sprawie zamiaru: likwidacji filii oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:38:10 Uchwały w sprawie wyznaczenia dwóch linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Maszewo. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:40:06 Uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Maszewo na rok szkolny 2021/2022. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:46:10 Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach Tuptuś. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:48:19 Uchwały w sprawie nadania nazw ulic Lawendowa i Spacerowa w miejscowości Przemocze. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 18:18:22 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/80/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Maszewo. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 18:24:01 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 rok. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 18:29:26 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej protestu wobec postępowania w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech zbiorników naziemnych gazu płynnego o pojemności całkowitej V=64000 dm3każdy, parownika gazowego Alsi 40/40o wydajności 80kg/h wraz z instalacją redukcyjną do zasilania suszarni zbóż w Mieszkowie. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 18:36:28 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zaproszenia gminy do udziału w plebiscycie i rankingu " Lider Usług Publicznych" - petycja bezzasadna XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 13:20:16 WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD - DODANIE PUNKTU: Rozpatrzenie projektu w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Maszewo, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Maszewo. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 13:24:54 WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD - DODANIE PUNKTU: Przyjęcie protokołu Nr XXVIII z sesji Rady Miejskiej z 27.05.2021 r. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 13:26:04 PORZĄDEK OBRAZ PO ZMIANACH XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 14:57:40 Uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Maszewo i przekazania go do zaopiniowania.(projekt z dnia 22.09.2021 r.) XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:00:38 Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Maszewo na lata 2021-2025. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2021-09-28 15:05:04 Uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego zadań zarządzania drogami publicznymi w zakresie obejmującym zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Maszewo. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:07:07 Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemocze (ul. Leśna). XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:08:30 Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemocze (ul. Świerkowa). XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:10:31 Uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo dla części obrębów Godowo, Maciejewo, Wisławie i miasta Maszewa. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:14:44 Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 r. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:18:11 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/204/2021 z dnia 27 maja 2021 r.(z późn.zm) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:20:06 Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:21:43 Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 13:21:14 WNIOSEK O USUNIĘCIE DOKUMENTU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2021 R. - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 14:54:12 Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Maszewo, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Maszewo. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 13:17:53 Zmiana porządku obrad - dodanie pkt. Wolne Wnioski mieszkańców XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 13:23:07 WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD - DODANIE PUNKTU: Rozpatrzenie projektu w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kolonia Maszewo. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:23:11 Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kolonia Maszewo. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:12:24 Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo dla części obrębu Godowo. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:13:46 Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Maszewo 1. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:17:23 Uchwały w sprawie likwidacji filii oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:19:28 Uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:21:33 Uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Maszewo. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:23:27 Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.” XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:25:33 Uchwały w sprawie nadania statutu Zakładu Komunalnego w Maszewie. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:28:20 Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/180/2021 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2021. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:47:22 Uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet (wraz z autopoprawką z dnia 26 listopada 2021 r.). XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2021-11-26 16:51:53 Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Maszewa (wraz z autopoprawką z dnia 26 listopada 2021 r.). XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:54:52 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 rok. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:46:08 Autopoprawki z dnia 26 listopada 2021 r. do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2021-11-26 16:50:52 Autopoprawka z dnia 26 listopada 2021 r. do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Maszewa XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-09 14:07:07 Uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-09 14:09:40 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 r. wraz z autopoprawką z dnia 7.12.2021 r. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-09 14:11:55 Uchwały zmieniającego uchwałę Nr XXX/228/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2035. wraz z autopoprawką z dnia 6.12.2021 r. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 15:39:08 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu - Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 listopada 2021 r. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 15:40:15 Porządek obrad po zmianach XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:01:11 Uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:05:12 Uchwały w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Maszewo. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:20:36 Autopoprawki Burmistrza z dnia 14 grudnia 2021 r. do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2022. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:21:51 Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2022.(wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 14 grudnia 2021 r.) XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:24:49 Autopoprawki Burmistrza z dnia 14 grudnia 2021 r. do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:25:43 Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035. (wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 14 grudnia 2021r.) XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:29:49 Uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 15:44:52 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad tj. kolejności punktów najpierw pkt 12 następnie pkt 11 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 15:45:56 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na lata 2022-2023". XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 15:47:40 Porządek obrad po zmianach XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:43:08 Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Maszewo. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:46:02 Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Maszewo na lata 2022 -2024. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:47:45 Uchwały zmieniającej uchwałę XXXII/209/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maszewo oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:49:23 Uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego w Maszewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:50:43 Uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:52:21 Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemocze. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:56:41 Uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Maszewo. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:57:53 Autopoprawki z dnia 24.02.2022 do projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Maszewo oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:58:37 Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Maszewo oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ( wraz z autopoprawką z dnia 24.02.2022 r.). XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:59:59 Uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu drogowego , dla których organizatorem jest Gmina Maszewo. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:02:11 Autopoprawki z dnia 24.02.2022 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:02:54 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok. (wraz z autopoprawką z dnia 24.02.2022 r.) XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:04:20 Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:06:11 Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/201/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Maszewo do 2030 roku. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:08:06 Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na 2022 r. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:10:04 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na 2022 rok. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:11:17 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na 2022 rok. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:12:19 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na 2022 rok. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:16:54 Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na lata 2022-2023. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 15:47:00 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą" XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:19:32 Uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-03-30 16:04:39 Autopoprawki Burmistrza Maszewa z dnia 29.03.2022 r. do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Maszewo do 2030 roku. XXXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-03-30 16:05:51 Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Maszewo do 2030 roku ( wraz z autopoprawką Burmistrza Maszewa z dnia 29.03.2022 r.). XXXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-03-30 16:08:10 Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo. XXXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-03-30 16:10:38 Uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Komunalnego w Maszewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. XXXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-03-30 16:13:45 Autopoprawki Burmistrza Maszewa z dnia 30.03.2022 r. do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok. XXXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-03-30 16:14:40 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok ( wraz z autopoprawką Burmistrza Maszewa z dnia 30.03.2022 r. ). XXXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 11:54:15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokość i zasad przyznawania diet sołtysom z terenu Gminy Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:17:53 Projekt zmieniający uchwałę nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:20:28 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gm. Maszewo dla północno – wschodniej części, obręb Jenikowo pow. Goleniowski. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:22:28 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o ujęcie w planie odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:24:30 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:26:37 Projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Jenikowo w rejonie granicy Gminy Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:28:41 Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXI/233/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Maszewo 1. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:31:09 Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXV/270/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:33:07 Projekt uchwały w sprawie uznania terenu na obszarze gminy Maszewo za park gminny. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:35:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:37:41 Projekt w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:39:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach Tuptuś XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:49:33 Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Maszewie. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 11:34:12 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu Wolne wnioski. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 15:56:00 Projekt zmieniający uchwałę Nr XIV/87/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maszewo. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 16:28:14 Projekt zmieniający uchwałę nr XXXI/199/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 16:31:31 Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXVI/283/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach Tuptuś. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 16:34:10 Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 16:35:40 Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 16:41:09 Projekt zmieniający uchwałę nr XXXIV/255/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2022 XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 16:53:14 Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 26.09.2022 r. do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 16:56:01 Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok (wraz z autopoprawkami Burmistrza Maszewa z dnia 26.09.2022 r. oraz z dnia 29.09.2022 r.) XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 17:00:23 Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 29-09-2022 r. do projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr XXXIV/261/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 lutego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 17:01:52 Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXIV/261/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 lutego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035 (wraz z autopoprawką Burmistrza Maszewa z dnia 29-09-2022 r.) XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 17:04:32 Projekt w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 17:07:10 Projekt w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 16:54:04 Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 29.09.2022 r. do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok. W paragrafie 1 zdanie "Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 3 072 742, 53 zł budżetu gminy w następujący sposób" zastępuje się zdaniem "Zwiększa się planowane dochody o kwotę 3 965 257, 47 zł budżetu gminy w następujący sposób" W paragrafie 2 zdanie "Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3 072 742, 53 zł budżetu gminy w następujący sposób" zastępuje się zdaniem "Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 965 257, 47zł budżetu gminy w następujący sposób" XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-10-27 14:33:24 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu "Projekt w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Maszewo". XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-10-27 14:35:22 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu " Projekt zmieniający uchwałę nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. ". XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-10-27 14:36:18 Porządek obrad po zmianach. XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-10-27 14:41:58 Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok. XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-10-27 14:46:34 Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/307/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 września w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035 XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-10-27 14:47:42 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/307/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 września w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035 - wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 26.10.2022 r. XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-10-27 14:50:56 Projekt w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Maszewo. XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-10-27 14:52:48 Projekt zmieniający uchwałę nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:22:27 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu Projekt w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Maszewo. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:24:10 Porządek obrad po zmianach. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:48:52 Projekt w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:52:59 Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXVI/283/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach Tuptuś. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:55:44 Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r. do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022r. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:56:35 Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok (wraz z autopoprawką Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r.) XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:58:12 Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r. do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/311/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 października w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:59:14 Projekt zmieniający uchwałę Nr XL/311/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 października w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035 (wraz z autopoprawką Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r.) XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 16:01:01 Projekt w sprawie ustanowienia pomników przyrody. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 16:03:43 Projekt w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 16:06:08 Projekt w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r”. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 16:08:01 Projekt w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Maszewo. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-01-10 15:09:48 Projekt w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. XLIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-01-10 15:12:19 Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok. XLIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-01-10 15:14:19 Projekt zmieniający uchwałę Nr XLII/327/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023-2035. XLIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-01-10 15:19:32 Projekt w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Maszewa w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi prawami. XLIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-01-10 15:08:09 Porządek obrad po zmianach. XLIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-01-10 15:22:35 Projekt zmieniający uchwałę nr XLI/319/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. XLIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-01-10 15:06:52 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu Projekt zmieniający uchwałę nr XLI/319/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. XLIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 16:00:58 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo dla części obrębu Godowo. XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 16:05:43 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickich na terenie gminy Maszewo. XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 16:29:14 Projekt uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023- 2035. XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 16:09:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 r. XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 16:03:06 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XX/118/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo". XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 16:35:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 15:15:14 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu " Wolne wnioski mieszkańców". XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 15:28:56 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego". XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 15:29:58 Porządek obrad po zmianach. XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 15:27:53 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie : Projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników. XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 16:32:11 Projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników. XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-01 14:21:15 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023-2035. XLVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-01 14:18:50 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok. XLVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-01 14:23:04 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XLVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-01 14:15:17 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad polegający na zmianie kolejności podejmowania uchwał budżetowych: jako punkt 2 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok; jako punkt 3 podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023-2025. XLVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-01 14:17:07 Porządek obrad po zmianach XLVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-29 14:17:49 Projekt w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Maszewo. XLIX sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-29 14:21:02 Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok. XLIX sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-29 14:21:52 Projekt w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023-2035. XLIX sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:20:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:22:17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmina Stara Dąbrowa w sprawie powierzenia zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Maszewo. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:26:45 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego, warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:29:46 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:32:26 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:38:33 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie- skarga bezzasadna. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:43:20 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024r.” Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:06:04 Wniosek formalny Burmistrza o zmianę porządku obrad tj. dodanie punktów: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/233/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Maszewo 1. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:07:31 Porządek obrad po zmianach. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 16:00:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/233/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Maszewo 1. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za