Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Maszewo

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krzysztof Smykowski

Krzysztof Smykowski

Radny

Okręg: 15, zdobyte głosy: 72, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Okręg wyborczy nr 15: część miasta Maszewo obejmująca ulice: Głowackiego, Grunwaldzka, Kościuszki, ks. Kazimierza Świetlińskiego, Kamienna, Sienkiewicza.

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Maszewie stała II/4/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
12 Zapytanie „Czy zapadła decyzja w sprawie przeprowadzenia audytu w Urzędzie Miejskim” zapytanie 2019-01-25 2019-02-04
13 Zapytanie: „Czy zapadła decyzja odnośnie wykorzystania, przeznaczenia budynku Gimnazjum” zapytanie 2019-01-25 2019-02-06
42 1. Wniosek, aby wszystkim sołtysom Gminy Maszewo rozesłać opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2018 r. 2. Wniosek, aby wszystkim sołtysom Gminy Maszewo rozesłać informację, zestawienie dot. spraw sądowych, które się toczą przeciwko Gminie Maszewo, ewentualnych kwot roszczeń. Sołtysi powinni wiedzieć o tym, że w przypadku przegranych spraw sądowych sytuacja finansowa gminy Maszewo może się znacznie pogorszyć. 3. Wniosek aby tzw. łącznik kostki z asfaltem przy budynku Pocz wniosek 2019-05-24 2019-05-30
74 Zwrócenie się do ZDW OT Stargard o pilne wycięcie suchych drzew prze drodze wojewódzkiej 113 interpelacja 2019-10-24 2020-02-10
75 "Propozycja wprowadzenia na drogach w obrębie starego miasta ruchu jednokierunkowego oraz wprowadzeanie stref zamieszkania" interpelacja 2019-10-24 2019-11-06
114 "Wnoszę o doświetlenie miejsc przejść dla pieszych przez jezdnię oraz uzupełnienie brakujących oznakowań znakiem drogowym "D6", jak również wymalowaniem oznaczeń poziomych." interpelacja 2020-02-28 2020-03-12
115 Wnoszę o zamontowanie większej ilości tablic z nazwami ulic. interpelacja 2020-02-28 2020-03-12
149 Zapytanie: Czy Gmina Maszewo będzie się ubiegać o dotacje z Programu Rządowego na dofinansowanie gminnych inwestycji drogowych na rok 2021 i następne lata? zapytanie 2020-08-28 2020-09-09

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 15:17:18 Zatwierdzenie składu komisji skrutacyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2018-11-22 15:53:29 Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Maszewie I Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2018-11-22 16:10:15 Zatwierdzenie składu komisji skrutacyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2018-11-22 16:44:26 Stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Maszewie I Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2018-11-30 15:10:04 Zmiana porządku obrad polegająca na zmianie kolejności punktów obrad II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2018-11-30 15:41:31 Wniosek formalny o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego Burmistrza w wysokości 4.200 zł II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE przeciw
2018-11-30 15:46:13 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza ze zmienioną stawką wynagrodzenia zasadniczego II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE przeciw
2018-11-30 16:25:50 Głosowanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej - Jadwiga Augustyniak, Żaneta Równiejko, Krzysztof Smykowski, Mariusz Wiśniewski II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE wstrzymał się
2018-11-30 16:32:23 Wybór Przewodniczącego - Żaneta Równiejsko oraz Zastępcy Komisji Rewizyjnej- Jadwiga Augustyniak II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE wstrzymał się
2018-11-30 16:48:11 Głosowanie kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Maszewie- Krzysztof Janicki, Grzegorz Sokołowski, Beata Woźniak, Eugeniusz Głowacki II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE wstrzymał się
2018-11-30 16:52:24 Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Krzysztof Janicki oraz Zastępcy -Grzegorz Sokołowski II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE wstrzymał się
2018-11-30 16:57:03 Głosowanie kandydatów do Komisji Społecznej- Mirosław Górski, Beata Woźniak, Marta Popielarska, Krzysztof Seredyński II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2018-11-30 17:01:10 Wybór Przewodniczącego Komisji Społecznej- Beata Woźniak II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE przeciw
2018-11-30 17:05:28 Głosowanie kandydatów do Komisji Gospoadrczej - Agnieszka Lewicka, Eugeniusz Głowacki, Adam Rojek, Emilia Kwiatkowska II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2018-11-30 17:08:35 Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarczej - Eugeniusz Głowacki II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE przeciw
2018-12-11 15:12:31 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Maszewo III NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2018-12-19 15:38:28 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku punktu pn. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Maszewo na rok 2018 oraz zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2018-12-19 16:24:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata gminy Maszewo do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2018-12-19 16:25:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Maszewo w „Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania". IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2018-12-19 16:49:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2018 oraz zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2018-12-19 16:53:21 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2019. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2018-12-19 16:56:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2019-2025. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2019-01-25 16:11:57 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2019. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2019-01-25 16:13:03 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2019. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 16:43:51 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2019. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 16:46:17 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 16:48:09 Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 16:51:21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-01-25 16:53:53 Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Maszewie na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 16:55:08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 14:20:13 Wniosek foramlny o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt pn. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 14:21:35 Wniosek foramlny o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt pn. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Maszewie V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 14:26:02 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/06 RM w Maszewie z dnia 28.12.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznmych ryczałtowych diet dla radnych Rady Miejskiej w Maszewie V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 14:30:50 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu pn. Wolne wnioski i zapytania V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 15:02:13 Wniosek o uzupełnienie protokołu Nr IV/2018 zgodnie z komentarzem Przewodniczącej RM V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 16:05:34 Zmiana pkt.2 w I kwartale planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie o informcję z działalności NGO, które otrzymały środki finansowe z budżetu gminy V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 16:09:11 II kwartał pkt. 3 Harmonogram planowanych modernizacji dróg i ulic na terenie Gminy Maszewo V sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2019-01-25 16:10:22 Wprowadzenie do II, III i IV kwartału opracowania kryteriów przyznawania środków finansowych z budżetu Gminy Maszewo dla NGO i innych podmiotów V sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2019-01-25 16:28:43 Uzupełnienie planu pracy Komisji Gospodarczej: Kwartał II,III i IV Ewidencja zbiorników na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maszewo w ramach ochrony środowiska. Kontrola odprowadzania ścieków do cieków wodnych, rzek, jezior, stawów. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2019-01-25 16:31:43 Uzupełnienie planu Komisji Gospodarczej: II kwartał Racjonalne zagospodarowanie budynku byłej szwalni przy ul. 1 Maja 20 w Maszewie na mieszkania komunalne lub socjalne. Regulamin przyznawania lokali komunalnych i socjalnych na terenie Gminy Maszewo. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2019-01-25 16:42:10 Zmiana w I kwartale Kontrola zatrudnienia nowych pracowników oraz zawierania umów cywilno-prawnych i wzrostu płac administracji Urzędu Miejskiejgo oraz podległych jednostek V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 16:43:01 Zmianan w III kwartale Kontrola pod kątem płatności podatku rolnego, ewentualnych zwolnień i umorzeń w latach 2016, 2017, 2018 i 2019 V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 17:05:35 Głosowanie kandydatury radnego Mariusza Wiśniewskiego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Maszewie V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 17:08:30 Głosowanie kandydatury radnej Agnieszki Lewickiej na Przewodniczącą Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie V sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2019-01-25 17:11:21 Głosowanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie - Agnieszka Lewicka V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 11:54:46 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Maszewie przy ul. Jedności Narodowej 7. VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 11:56:42 Uchwała w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Maszewo do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 11:58:36 Uchwała w sprawie przyjęcia GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY MASZEWO NA LATA 2019-2021. VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 12:00:41 Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2019 oraz zmiany uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2019. VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 12:04:01 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maszewo, dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Maszewo 2. VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 12:27:44 Uchwała w sprawie kierunku działania Burmistrza Maszewa w zakresie użyczenia nieruchomości. VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 11:18:42 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt pn. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych ryczałtowych diet dla radnych Rady Miejskiej w Maszewie. VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 11:14:00 Wniosek fomalny o przesunięcie kolejności punktów 18 i 19 VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 11:15:48 Wniosek formalny o usunięcie z porządku obrad punktu 17 tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w zarząd i korzystanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Maszewo VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 11:17:29 W niosek formalny o usunięcie z porządku obrad pkt.12 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-02-26 11:28:06 Głosowanie porządku obrad po wprowadzonych zmianach VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 12:49:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych ryczałtowych diet dla radnych Rady Miejskiej w Maszewie. VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 16:30:09 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Maszewo. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 16:58:14 Uchwała w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Maszewo oraz nadania jej statutu po wprowadzonych poprawkach. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 17:06:46 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty wysokości 75% przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w obrębie Maszewo-2, miasto Maszewo, pomieszczenia przynależnego, udziału w nieruchomości wspólnej tj. w budynkach oraz działce, na której posadowione są składniki zbywanej nieruchomości. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2019-03-12 17:15:24 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w obrębie Maszewo-2, miasto Maszewo, pomieszczenia przynależnego, udziału w nieruchomości wspólnej tj. w budynkach oraz działce, na której posadowione są składniki zbywanej nieruchomości. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-03-12 17:24:01 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Komunalnego w Maszewie- skarga bezzasadna. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 17:25:54 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 17:29:43 Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Maszewo po wprowadzonych poprawkach. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 18:03:53 Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 15:46:42 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt pn. Wolne wnioski VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 18:07:11 Uchwała w sprawie zmian budżetu na rok 2019 oraz zmiany uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2019 VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 16:56:36 Wprowadzenie poprawek w projekcie uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Maszewo oraz nadania jej statutu w § 5 ust. 1 usunąć zapis „ lub członek prezydium” w § 7 ust. 3 usunąć słowo „prezydium” zastąpić zwrotem „Przewodniczący Rady Seniorów” W § 5 ust. 3 zamiast zwrotu § 15 ust. 4 zamienić na „§ 15 ust. 3”oraz dodanie w § 7 ust. 10 Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Urząd Miejski w Maszewie VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 17:28:49 Wprowadzenie poprawek w projekcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Maszewo w § 7 punkt 3 część zdania powinna brzmieć „ wskazanych w paragrafie 16”, w § 11 ust. 4 słowo utlenioną zamienić na „uzależnioną”. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 15:48:08 Wniosek formalny o usunięcie z porządku obrad pkt.11 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Maszewo oraz nadania jej statutu VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-03-12 17:10:39 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty wysokości 75% przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w obrębie Maszewo-2, miasto Maszewo, pomieszczenia przynależnego, udziału w nieruchomości wspólnej tj. w budynkach oraz działce, na której posadowione są składniki zbywanej nieruchomości. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-04-24 09:16:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2019, zmiany uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2019 oraz uchwały NR VI/31/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2019. VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-04-24 09:19:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maszewo oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej. VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-04-24 09:38:13 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-04-24 09:40:59 Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie(radna Irena Plewa). VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 17:18:05 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo dla części obrębów Godowo, Maciejewo, Wisławie i m. Maszewo. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 17:38:09 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 17:42:38 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 17:49:33 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum w Maszewie-skarga bezzasadna IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 17:52:14 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Maszewie z siedzibą w Maszewie przy ul. Jedności Narodowej 7. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 17:54:21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 17:56:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 15:16:11 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt pn. Wolne wnioski IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 18:26:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Maszewie Nr XVI/135/08 z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Maszewo do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 18:29:12 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 18:35:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r. z dnia 27 maja 2019 r.-wersja z 27.05.2019 r. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 18:30:47 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Maszewie. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 18:39:27 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/224/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Maszewo długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienie zabezpieczenia w formie weksli własnych in blanko-autoporawka z 29.05.2019 r. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 18:42:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na rok 2019. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 18:47:22 Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 15:19:30 Przeniesienie punktu 12. Interpelacje i zapytania radnych jako punkt 27 IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 19:01:34 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Maszewa wotum zaufania X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 19:16:22 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 19:07:43 Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2018 r. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 16:02:37 Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników- Marta Popielarska, Monika Ostapczuk, Grzegorz Baryga, Emilia Kwiatkowska, Mirosław Górski X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 16:30:52 Uchwała zmieniaja uchwałę Nr XVI/135/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Maszewo do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 15:04:32 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt pn. Wolne wnioski X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 16:25:12 Uchwała w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Maszewo wraz załącznikami. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 16:27:55 Uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 16:09:52 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 16:20:46 Uchwała w sprawie przekazania mienia, należności, zobowiązań i dokumentacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 16:34:45 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 16:06:08 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji przedłożonej przez Prezesa Zarządu Szulc – Efekt Spółkę z.o.o. z/s w Warszawie w sprawie posiadania na stanie ewidencyjnym Urzędu Miejskiego w Maszewie telefonów komórkowych i zawartych w tym zakresie umów z dostawcami usług telekomunikacyjnych-petycja bezzasadna.. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 16:37:04 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2019-2025. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 15:06:39 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą-Miasto Stargard w sprawie powierzenia zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Maszewo X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 19:33:24 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą-Miasto Stargard w sprawie powierzenia zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Maszewo. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 15:50:20 Poprawka do projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności-zmiana w § 1 odpady segregowane 16 zł, odpady niesegregowane 32zł X sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-06-27 15:51:39 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności z przegłosowaną zmianą w § 1 odpady segregowane 16 zł, odpady niesegregowane 32 zł X sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-06-27 15:56:11 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości-bez podanych kwot X sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2019-07-30 15:07:35 Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego. XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-07-30 15:23:01 Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-07-30 15:28:03 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok. XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-10-24 16:44:52 Głosowanie poprawki zgłoszonej na Komisji Społecznej do regulaminu świetlic wiejskich: - W rozdziale I, § 1 ust. 3 dodać zdanie drugie następującej treści: ”W szczególnych przypadkach inna osoba wyznaczona przez Sołtysa”. XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-10-24 16:46:12 Głosowanie poprawki zgłoszonej na Komisji Społecznej do regulaminu świetlic wiejskich: W rozdziale IV, § 8 ust. 1 zwrot „ powinien być” zastąpić słowem „będzie”. XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-10-24 16:47:01 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Maszewo w całości z przyjętymi poprawkami. XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-10-24 17:12:08 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok. XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-10-24 18:29:46 Głosowanie uchwały w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych Gminy Maszewo oraz nadania mu statutu wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 21.10.2019 r. XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-10-24 15:09:24 dodanie do porządku obrad punku -, WOLNE WNIOSKI XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-10-24 15:10:40 USUNIĘCIE Z PORZĄDKU OBRAD - PKT 5 TJ. REGULAMINU ŚWIETLIC WIEJSKICH. XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-10-24 16:43:10 POPRAWKAM DO REGULAMINU ŚWIETLIC - W ROZDZIALE II PKT 1 PUNKCIEN1 PO SŁOWIE FESTYNY DODAĆ SŁOWO "ZABAWY" XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-10-24 16:53:05 Głosowanie składu J. Augustyniak, K. Janicki, A. Rojek do komisji skrutacyjnej - wybory tajne na ławnika XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-17 17:21:09 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Maszewie na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-17 17:33:44 w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok - wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 12.12.2019 r. XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-17 17:42:45 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/221/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Maszewo. XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-17 17:46:41 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2019-12-17 16:40:32 WNIOSEK FORMALNY O DODANIE PUNKTU - WOLNE WNIOSKI. XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-17 16:38:32 WNIOSEK FORMALNY O DODANIE PUNKTU: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/103/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych z Gminy Maszewo. XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-17 17:51:33 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/103/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych z Gminy Maszewo. XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 10:19:46 w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 11:57:45 Autopoprawki Burmistrza z dnia 31.12.2019 r do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2020. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 12:12:05 Autopoprawki Burmistrza z dnia 24.12.2019 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025 wraz z opinią prawną. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 12:23:06 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 09:07:09 WNIOSEK FORMALNY O DODANIE PUNKTU - WOLNE WNIOSKI. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 09:19:08 Usunięcie punktu 9 z porządku obrad w celu przełożenia na kolejną sesję : Przyjęcie protokołu z XIII nadzwyczajnej sesji RM w Maszewqie z dnia 24.10.2019 r. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2019-12-31 10:56:19 Wniosek o 30 minutową przerwę w obradach. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 11:59:51 uchwały budżetowej wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 31.12.2019 r do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2020. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 15:42:00 ZMIANA PORZĄDKU OBRAD POLEGAJĄCA NA DODANIU DODATKOWEGO PUNKTU : Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/173/01 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących wysokości czynszów najmu za lokale użytkowe, zabudowania i zbiorniki wodne oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Maszewo położnych na terenie gminy Maszewo. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 15:46:08 Uwzględnienie autopoprawki z dnia 27.02.2020 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 15:47:16 WNIOSEK FORMALNY - ZMIANA PORZĄDKU OBRAD POLEGAJĄCA NA ZMIANIE KOLEJNOŚCI PODEJMOWANIA UCHWAŁ BUDŻETOWYCH: JAKO PUNKT 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2020 oraz zmiany uchwały Nr XVI/95/20 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2020. JAKO PUNKT 13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2020. JAKO PUNKT 14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 15:48:39 WNIOSEK FORMALNY - ZMIANA PORZĄDKU OBRAD POLEGAJĄCA NA DODANIU PUNKTU WOLNE WNIOSKI XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 16:43:32 Zmiana Planu Pracy Rady poprzez ustalenie terminów sesji na cały 2020 r. Proponowane terminy sesji tj.:28 maja 2020 r.,25 lub 30 czerwca 2020 r.24 września 2020 r. , 26 listopada 2020 r.,22 grudnia 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 16:45:36 Zmiana Planu Pracy Rady poprzez przesunięcie na II kwartał w Planie Pracy Rady następujących tematów: „- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo. - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie za rok 2019, Informacja z działalności NGO, które otrzymały środki finansowe z budżetu Gminy Maszewo, „Informacja na. Stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Maszewo”. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:18:33 Zmiana Planu Pracy Rady poprzez dodanie w III kwartale następującego tematu: „Zmiana uchwały XXX/260/2010 z 29.06.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Maszewo.” XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:20:03 Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na 2020 rok wraz z ww. poprawkami. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:20:50 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:22:37 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:24:11 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:26:07 Autopoprawki z dnia 27.02.2020 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2020 r. polegającej na zmianie w załączniku do uchwały w rozdziale IV ustępie 1 zapisu dot. daty z „d 30.06.2019 r. oraz do 20.12.2019 r.” na zapis „do 30.06.2020 r. oraz do 20.12.20 r.” XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:33:32 Uchwały z autopoprawką z dnia 27.02.2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:37:14 Uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:57:41 Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2020 oraz zmiany uchwały Nr XVI/95/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2020. GŁOSOWANIE WRAZ Z AUTOPOPRAWKAMI Z DNIA 24.02.2020 R. I 27.02.2020 R. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 18:04:10 Uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2020. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 18:07:23 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 18:10:02 Uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Maszewo oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 18:12:14 Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/230/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 17 października 2018 r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 18:15:42 Uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 19:29:58 Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/173/01 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących wysokości czynszów najmu za lokale użytkowe, zabudowania i zbiorniki wodne oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Maszewo położnych na terenie gminy Maszewo. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:50:02 Autopoprawka Burmistrza zgłoszona na sesji aby w tytule uchwały i Paragrafie 1 zamiast obecnego Nr XVI/95/20 wpisać prawidłowy Nr XVI/95/19. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 19:27:39 Autopoprawka Burmistrza z dnia 27.02.2020 r. polegająca na zmiany daty w tytule uchwały i paragrafie 1 z 9 czerwca 2001 roku na 29 czerwca 2001 roku, dotyczy projektu w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących wysokości czynszów najmu za lokale użytkowe, zabudowania i zbiorniki wodne oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Maszewo położnych na terenie gminy Maszewo. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 19:34:20 Wniosek formalny o przygotowanie opinii prawnej w sprawie kompetencji Rady dotyczącej uchylenia uchwały Nr XXV/173/01 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących wysokości czynszów najmu za lokale użytkowe, zabudowania i zbiorniki wodne oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Maszewo położnych na terenie gminy Maszewo XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2020-03-31 13:25:08 Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Maszewo środków finansowych stanowiących fundusz sołecki. XVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-03-31 13:37:56 Projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bazdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo. XVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-03-31 13:10:31 „Potwierdzenie możliwości głosowania”. XVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 12:45:48 Uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wraz z Autopoprawką Burmistrza z dnia 30.04.2020 r. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 12:50:44 Uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencje ekonomicznych z powodu COVID-19 wraz z Autopoprawką Burmistrza z dnia 30.04.2020 r. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 13:19:21 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok wraz z autopoprawką paragrafu 3. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 13:36:39 Uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jenikowie i Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Maszewie wraz z Autopoprawką Burmistrza z dnia 30.04.2020 r. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 14:15:53 Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r. wraz z Autopoprawką Burmistrza i poprawką radnej z dnia 30.04.2020 r. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 15:24:47 Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży - bonifikata 95%. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 12:18:29 AUTOPPRAWKA BURMISTRZA:W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zostało dopisana następująca klauzula: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128)” W załączniku Nr 1 ww. uchwały w nagłówku formularza słowo „rekopensującą” zamieniono na „rekompensującą”. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 12:48:51 AUTOPOPRAWKA BURMISTRZA : W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencje ekonomicznych z powodu COVID-19 Zostało dopisana następująca klauzula: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128)” W załączniku Nr 1 ww. uchwały w nagłówku formularza słowo „rekopensującą” zamieniono na „rekompensującą” XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 14:04:55 AUTOPOPRAWKA BURMISTRZA W ZAŁĄCZNIKU DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r. W załączniku do projektu uchwały wprowadza się zmianę zapisu na pierwszej stronie załącznika, wyraz „maj” zastępuje się wyrazem „kwiecień”. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 12:15:18 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu wolne wnioski Radnych i mieszkańców. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 13:18:13 Autopoprawka zgłoszona przez Burmistrza do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Maszewo na 2020 r. aby w paragrafie 3 kwotę 113056,00 zł zastąpić kwotą 58442,00 zł. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 13:35:20 Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jenikowie i Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Maszewie. W uzasadnieniu do projektu uchwały w akapicie trzecim w zdaniu trzecim liczbę „0,0573%” zastępuje się liczbą „5,73%” XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 14:13:05 Poprawka zgłoszona przez radną Beatę Woźniak do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r. tj.w dziale współpraca pozafinansowa w punkt 2 otrzymuje brzmienie: lokalu zlokalizowanego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 dla Stowarzyszenia Teatr „KRZYK”, - od września 2019 r. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 15:23:22 Wniosek formalny radnej E. Kwiatkowskiej o przeprowadzenie wizji lokalnej budynku w Jenikowie, do którego odnosi się punkt 9 porządku obrad. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2020-05-28 16:30:22 Autopoprawki z dnia 26.05.2020 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka Publicznego w Dębicach oraz nadania mu statutu. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1) Zmienia się tytuł projektu uchwały, który otrzymuje brzmienie; „w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dębicach oraz nadania mu statutu”, 2) w załączniku do projektu uchwały w § 15 w ust. 2 po wyrazie Referat dodaje się wyraz „Wspólnej”. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:31:29 Uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka Publicznego w Dębicach oraz nadania mu statutu wraz z autopoprawką z dnia 26.05.2020 r. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:26:20 Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:24:22 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:16:28 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/113/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencje ekonomicznych z powodu COVID-19. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:13:30 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/112/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:10:13 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:01:20 Autopoprawki z dn. 27.05.2020 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2ust.2. otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości dwukrotności stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 tj. w kwocie 44 zł miesięcznie od mieszkańca”. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:03:49 Uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wraz z autopoprawką z dnia 27.05.2020 r. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 14:46:04 Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 14:19:52 Autopoprawki z dn. 27.05.2020 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 7 ust. 1. słowo „przedsiębiorcom” zamienia się na „przedsiębiorcą”, 2) w § 8 ust.4 pkt 11 dodaje się zapis „- ustala się limit przyjęć w ilości 4 szt. w ciągu jednego roku od jednego gospodarstwa domowego”, 3) w § 8 ust. 5 wykreśla się „z wyjątkiem zużytych opon, gdzie ustala się limit przyjęć w ilości 4 szt. w ciągu jednego roku od jednego gospodarstwa domowego”, 4) w rozdz. 3 § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „te czynności dokonywane będą na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji”. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 14:43:01 Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo wraz z autopoprawką z dnia 27.05.2020 r. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 13:12:34 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu: WOLNE WNIOSKI. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 14:39:34 Wniosek formalny o przygotowanie przez organ wykonawczy wniosku do uchwałodawcy w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie dającym możliwość kompostowania w zabudowach budynków wielorodzinnych z odpowiednimi podstawami prawnymi. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2020-05-28 16:07:10 Wniosek formalny o zmianę w porządku obrad na podstawie paragrafu 24 ust.2 pkt.3 statutu gminy Maszewo i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z inicjatywy radnych i przeniesienie tego punktu na koniec porządku obrad. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2020-05-28 17:25:21 Uchwały z dnia 28.05.2020 r. z inicjatywy radnych w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2020-06-30 13:10:56 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:23:53 Uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Maszewo. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:26:02 Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:29:11 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/126/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dębicach oraz nadania mu statutu. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:32:45 Uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach „Tuptuś”. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:37:06 Uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Maszewo. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:44:50 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w Maszewie uchwałą Nr IX/51/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Maszewo w rejonie ulic Nowogardzkiej , 1- go Maja , H. Sawickiej (obecnie Kwiatowa) Wojska Polskiego. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2020-06-30 12:11:29 Wniosek o zmianę porządku obrad - dodanie punktu WOLNE WNIOSKI MIESZKAŃCÓW XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 12:16:13 Wniosek o zmianę porządku obrad - dodanie w pkt.2 "wizytacja lokalu mieszkalnego w OKiS" XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2020-08-28 16:59:05 Uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Maszewa wotum zaufania. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:04:56 Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2019 r. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:08:31 Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Maszewa z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:14:49 Uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:19:49 Uchwały w sprawie nadania nazw ulic. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:22:46 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/132/2020 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Maszewo. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:28:39 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy na 2020 rok. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:30:57 Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:36:27 Uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:39:02 Uchwały w sprawie ustalenia średniej jednostki paliwa w Gminie Maszewo na rok szkolny 2020/2021. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:48:23 Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Komunalnego w Maszewie - skarga bezzasadna. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 14:10:09 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt pn. Wolne wnioski mieszkańców jako punkt 4 porządku obrad. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 14:12:24 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt pn. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Maszewie. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 14:14:19 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt pn. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 14:17:15 Głosowanie porządku obrad po zmianach - dodanie trzech dodatkowych punktów. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:50:53 Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Maszewie. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:58:08 Uchwała w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-09-30 14:11:08 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo oraz nadania mu statutu. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:17:35 Głosowania porządku obrad po zmianach - dodanie dodatkowego punktu. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:39:39 Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Maszewo z dnia 25.09.2020 r. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:41:58 Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Maszewo wraz z autopoprawką z dnia 25.09.2020 r. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:47:57 Uchwały w sprawie wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Przemoczu - pozytywne rozpatrzenie wniosku. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 15:02:13 Uchwały w sprawie wniosku o zmianę istniejącego oznakowania ul. Szkolnej w Maszewie - wniosek zasadny w sprawie uzupełnienia istniejącego oznakowania o znak B-18 po uwzględnieniu stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18.09.2020 r. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE przeciw
2020-09-30 15:04:53 Uchwały w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 4227Z i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 15:06:52 Uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych an terenie gminy Maszewo. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 15:26:28 Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 15:38:43 Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 16:09:02 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:29:10 Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo oraz nadania mu statutu z dnia 30.09.2020 r.: 1) w załączniku do projektu uchwały w paragrafie 2 w ust.1 skreśla się zapis "ul. Szkolna 14". 2) w załączniku do projektu uchwały w paragrafie 4 w ust.7 liczbę "5" zastępuje się liczbą "6". XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:35:54 Uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo oraz nadania mu statutu wraz z autopoprawkami z dnia 30.09.2020 r. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-11-26 15:51:13 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez usunięcie punktu 5: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Maszewo na 2021 r.” XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 15:52:38 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 5 punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Maszewo. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 15:55:20 Głosowanie porządku obrad po zmianach. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 16:26:55 Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.” XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 16:54:03 Uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 16:57:55 Uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Maszewo. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 17:00:30 Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych będących w posiadaniu Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. na lata 2020-2024 na terenie Gminy Maszewo. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 18:23:51 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 18:28:58 Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 20:18:04 Uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 16:33:10 Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Maszewo. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 15:43:10 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu Wolne Wnioski mieszkańców. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 15:48:06 Wniosek formalny o zniesienie z porządku obrad punktu 9 tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2020-11-26 15:49:36 Wniosek formalny o usunięcie z porządku obrad punktu 10 tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian WPF Gminy Maszewo na lata 2020-2025. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2020-11-26 15:53:59 Wniosek formalny o odesłanie do ponownego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:31:35 Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na 2021 rok. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:33:43 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na 2021. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:35:45 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na 2021. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:37:15 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na 2021. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:39:04 Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2021-2025. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:41:16 Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maszewo dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Maszewo 2. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:53:03 Uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:55:55 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 14:02:08 Uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Maszewo. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 14:04:00 Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 14:06:11 Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Maszewo na lata 2020 -2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027”. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 14:09:24 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo za 2020 r. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 14:27:54 Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2021 z dnia 10.12.2020 r. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 14:30:11 Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2021 wraz z autopoprawką z dnia 10.12.2020 r. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 14:36:56 Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025 wraz z autopoprawką z dnia 22.12.2020 r. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:12:25 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu Wolne Wnioski mieszkańców. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 14:34:06 Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025 z dnia 22.12.2020 r. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:14:42 Porządku obrad po zmianach. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 18:58:08 Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2023 wraz z autopoprawkami z dnia 29.01.2021 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 19:29:30 Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2021 r. wraz z autopoprawką z dnia 29.01.2021 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2021-01-29 15:36:34 Uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Maszewo poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:39:26 Uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Bielicach i Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Maszewie. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:41:41 Uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2021. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:44:09 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo za 2021 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 16:57:29 Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Maszewa wraz z autopoprawką z dnia 29.01.2020 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 17:07:13 Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2021-2025 wraz z autopoprawką z dnia 29.01.2021 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 17:44:24 Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Komunalnego w Maszewie - skarga zasadna. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2021-01-29 17:50:58 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych, czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Maszewo z powodów rasowych, religijnych, medycznych, czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych – wniesionej przez Grzegorza Piątkowskiego - nieuwzględnienie petycji. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 17:55:44 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych, czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Maszewo z powodów rasowych, religijnych, medycznych, czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych wniesionej przez Piotra Sterkowskiego - nieuwzględnienie petycji. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 18:05:40 Uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2021-01-29 15:12:48 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/177/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:10:30 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu wolne wnioski mieszkańców. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:14:05 Porządku obrad po zmianach. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:34:13 Wniosek formalny o przesunięcie punktu 4 i 5 na koniec porządku obrad. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:51:42 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/177/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 16:54:55 Autopoprawki grupy radnych z dnia 29.01.2020 r. do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Maszewa. TREŚĆ AUTOPOPRAWKI: § 1. Ustala się z dniem 1 stycznia 2021 r. Panu Pawłowi Piesio Burmistrzowi Maszewa wynagrodzenie miesięczne w następujący sposób: 1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 500,00 zł, 2) dodatek funkcyjny w wysokości 1 900,00 zł, 3) dodatek specjalny stanowiący 25 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 17:06:05 Autopoprawka z dnia 29.01.2021 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2021-2025 polegająca na wykreśleniu paragrafu 3 oraz poprawnym przenumerowaniu. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 18:02:01 Wniosek formalny o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały z dnia 29.01.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Komunalnego w Maszewie - skarga bezzasadna. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 19:35:21 Uchwały z dnia 29.01.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Komunalnego w Maszewie - skarga bezzasadna. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 18:55:38 Autopoprawki z dnia 29.01.2021 r. do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2023 polegająca na: W tabeli nr 2 na str. 23 w kolumnie 7: w wierszu o nazwie bezrobocie liczbę "66" zastępuje się liczbą "16", w wierszu niepełnosprawność liczbę "64" zastępuje się liczbą "32", w wierszu długotrwała lub ciężka choroba liczbę "64" zastępuję się liczbą "23", w wierszu bezradność w sprawach... liczbę "13" zastępuje się liczbą "4", w wierszu w tym rodziny niepełne liczbę "11" zastępuje się liczbą "2"; w punkcie 6.4 Realizatorzy programu str.50 po zapisie społeczności lokalnej dodaje się zapis "Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie" XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 19:01:34 Autopoprawka z dnia 29.01.2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2021 r. polegająca na: w tabeli na str. 39 w kolumnie 3 dot. roku 2019 w wierszu liczba niebieskich kart liczbę "26" zastępuje się liczbą "25". XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 19:27:34 Autopoprawka Burmistrza z dnia 29.01.2021 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2021 r. polegająca na zmianie stawki wynagrodzeń dla członków GKRPAiN tj. dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego GKRPAiN 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. pozostałym członkom 7 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. - XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2021-03-25 14:11:31 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu wolne wnioski mieszkańców. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 14:13:54 Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 5 tj. rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/199/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 14:09:56 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 5 projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2021-03-25 14:15:31 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemocze. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 14:18:17 Porządku obrad po zmianach. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 14:30:59 Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 15:03:21 Uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 15:08:14 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 rok. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 15:12:36 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka - nieuwzględnienie petycji. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2021-03-25 15:22:40 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu dla budowy fermy drobiu w obrębie geodezyjnym Jenikowo - petycja częściowo zasadna. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 15:24:43 Uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-03-25 15:00:39 Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo wraz z autopoprawką wnioskodawcy z dnia 25.03.2021 r. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2021-03-25 14:55:23 Autopoprawka wnioskodawcy z dnia 25.03.2021 r. do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo polegająca na: w paragrafie 6a ust.4 słowo „korekcyjnych” zastępuje się słowem „korygujących”. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2021-03-25 15:41:04 Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemocze. XXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 14:11:22 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu wolne wnioski mieszkańców. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 14:40:28 Porządku obrad po zmianach. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 14:52:27 Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/199/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. (projekt z dnia 18.05.2021 r.) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2021-05-27 14:56:36 Autopoprawki z dnia 26.05.2021 r. do projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Maszewo na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:00:21 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Maszewo oraz nadania jej statutu. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:03:46 Uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Maszewo do 2030 roku. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:06:13 Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemocze. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:08:30 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 rok. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:20:36 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/182/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. (z późn. zm) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021 -2025. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:48:13 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii dot. przeprowadzenia referendum ludowego.– PETYCJA BEZZASADNA XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:49:59 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. – PETYCJA BEZZASADNA XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:59:25 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przygotowania: Komunikatu/Uchwały, której treść pokaże się w gminnych mediach społecznościowych, w tym na profilach radnych, na portalach gminnych i lokalnej gazecie. Pakietu profilaktycznego, dla wszystkich starszych osób, do których informacje internetowe nie docierają, lub nie są w stanie kupić sobie suplementów ( brak pieniędzy lub samodzielności, inwalidztwo itd.).– PETYCJA BEZZASADNA XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 14:58:01 Uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Maszewo na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych wraz z autopoprawką z dnia 26.05.2021 r. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 15:39:05 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej protestu wobec postępowania w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech zbiorników naziemnych gazu płynnego o pojemności całkowitej V=64000 dm3każdy, parownika gazowego Alsi 40/40 o wydajności 80kg/h wraz z instalacją redukcyjną do zasilania suszarni zbóż w Mieszkowie. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 15:40:48 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zaproszenia gminy do udziału w plebiscycie i rankingu " Lider Usług Publicznych" XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 15:41:37 Porządku obrad po zmianach. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 16:57:03 Uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Maszewa wotum zaufania. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:19:10 Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2020 r. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:21:50 Uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:31:35 Uchwały w sprawie zamiaru: likwidacji filii oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:38:10 Uchwały w sprawie wyznaczenia dwóch linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Maszewo. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:40:06 Uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Maszewo na rok szkolny 2021/2022. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:46:10 Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach Tuptuś. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:48:19 Uchwały w sprawie nadania nazw ulic Lawendowa i Spacerowa w miejscowości Przemocze. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 18:18:22 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/80/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Maszewo. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 18:24:01 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 rok. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 18:29:26 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej protestu wobec postępowania w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech zbiorników naziemnych gazu płynnego o pojemności całkowitej V=64000 dm3każdy, parownika gazowego Alsi 40/40o wydajności 80kg/h wraz z instalacją redukcyjną do zasilania suszarni zbóż w Mieszkowie. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 18:36:28 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zaproszenia gminy do udziału w plebiscycie i rankingu " Lider Usług Publicznych" - petycja bezzasadna XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:12:24 Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo dla części obrębu Godowo. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:13:46 Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Maszewo 1. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:17:23 Uchwały w sprawie likwidacji filii oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:19:28 Uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:21:33 Uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Maszewo. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:23:27 Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.” XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:25:33 Uchwały w sprawie nadania statutu Zakładu Komunalnego w Maszewie. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:28:20 Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/180/2021 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2021. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:47:22 Uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet (wraz z autopoprawką z dnia 26 listopada 2021 r.). XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2021-11-26 16:51:53 Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Maszewa (wraz z autopoprawką z dnia 26 listopada 2021 r.). XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:54:52 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 rok. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:46:08 Autopoprawki z dnia 26 listopada 2021 r. do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2021-11-26 16:50:52 Autopoprawka z dnia 26 listopada 2021 r. do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Maszewa XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-09 14:07:07 Uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-09 14:09:40 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 r. wraz z autopoprawką z dnia 7.12.2021 r. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-09 14:11:55 Uchwały zmieniającego uchwałę Nr XXX/228/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2035. wraz z autopoprawką z dnia 6.12.2021 r. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 15:39:08 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu - Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 listopada 2021 r. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 15:40:15 Porządek obrad po zmianach XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:01:11 Uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:05:12 Uchwały w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Maszewo. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:20:36 Autopoprawki Burmistrza z dnia 14 grudnia 2021 r. do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2022. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:21:51 Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2022.(wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 14 grudnia 2021 r.) XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:24:49 Autopoprawki Burmistrza z dnia 14 grudnia 2021 r. do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:25:43 Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035. (wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 14 grudnia 2021r.) XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:29:49 Uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 15:44:52 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad tj. kolejności punktów najpierw pkt 12 następnie pkt 11 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 15:45:56 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na lata 2022-2023". XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 15:47:40 Porządek obrad po zmianach XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:43:08 Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Maszewo. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:46:02 Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Maszewo na lata 2022 -2024. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:47:45 Uchwały zmieniającej uchwałę XXXII/209/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maszewo oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:49:23 Uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego w Maszewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:50:43 Uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:52:21 Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemocze. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:56:41 Uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Maszewo. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:57:53 Autopoprawki z dnia 24.02.2022 do projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Maszewo oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:58:37 Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Maszewo oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ( wraz z autopoprawką z dnia 24.02.2022 r.). XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 16:59:59 Uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu drogowego , dla których organizatorem jest Gmina Maszewo. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:02:11 Autopoprawki z dnia 24.02.2022 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:02:54 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok. (wraz z autopoprawką z dnia 24.02.2022 r.) XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:04:20 Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:06:11 Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/201/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Maszewo do 2030 roku. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:08:06 Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na 2022 r. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:10:04 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na 2022 rok. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:11:17 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na 2022 rok. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:12:19 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na 2022 rok. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:16:54 Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na lata 2022-2023. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 15:47:00 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą" XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-02-24 17:19:32 Uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą XXXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 11:54:15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokość i zasad przyznawania diet sołtysom z terenu Gminy Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:17:53 Projekt zmieniający uchwałę nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:20:28 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gm. Maszewo dla północno – wschodniej części, obręb Jenikowo pow. Goleniowski. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2022-06-01 12:22:28 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o ujęcie w planie odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:24:30 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:26:37 Projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Jenikowo w rejonie granicy Gminy Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2022-06-01 12:28:41 Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXI/233/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Maszewo 1. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:31:09 Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXV/270/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:33:07 Projekt uchwały w sprawie uznania terenu na obszarze gminy Maszewo za park gminny. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:35:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:37:41 Projekt w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:39:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach Tuptuś XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:49:33 Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Maszewie. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 11:34:12 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu Wolne wnioski. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 15:06:04 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu Wolne wnioski XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 15:38:47 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Maszewa wotum zaufania. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 15:43:31 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2021 r. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 15:44:52 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 16:11:22 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich w Maszewie i w Jenikowie. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 16:14:40 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w „Klubie Senior+” w Maszewie. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 16:16:52 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXVI/282/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Maszewo. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 16:18:49 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 16:20:49 Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 16:22:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 16:24:41 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Maszewo na rok szkolny 2022/2023. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 16:27:55 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wisławie. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-07-19 15:16:04 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w „Klubie Senior+” w Maszewie XXXVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-07-19 15:25:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 r. XXXVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-07-19 15:33:23 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wisławie. XXXVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-07-19 15:05:04 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wisławie". XXXVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-07-19 15:08:48 Porządek obrad po zmianach. XXXVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-10-27 14:33:24 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu "Projekt w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Maszewo". XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-10-27 14:35:22 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu " Projekt zmieniający uchwałę nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. ". XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-10-27 14:36:18 Porządek obrad po zmianach. XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-10-27 14:41:58 Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok. XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-10-27 14:46:34 Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/307/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 września w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035 XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-10-27 14:47:42 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/307/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 września w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035 - wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 26.10.2022 r. XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-10-27 14:50:56 Projekt w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Maszewo. XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-10-27 14:52:48 Projekt zmieniający uchwałę nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:22:27 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu Projekt w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Maszewo. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:24:10 Porządek obrad po zmianach. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:48:52 Projekt w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:52:59 Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXVI/283/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach Tuptuś. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:55:44 Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r. do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022r. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:56:35 Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok (wraz z autopoprawką Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r.) XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:58:12 Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r. do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/311/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 października w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:59:14 Projekt zmieniający uchwałę Nr XL/311/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 października w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035 (wraz z autopoprawką Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r.) XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 16:01:01 Projekt w sprawie ustanowienia pomników przyrody. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 16:03:43 Projekt w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 16:06:08 Projekt w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r”. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 16:08:01 Projekt w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Maszewo. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-12-21 15:21:30 Projekt w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. XLII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-12-21 15:22:21 Projekt w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XLII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-12-21 15:25:10 Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok.- wraz z autopoprawką z 16.12.2022 r. XLII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-12-21 15:27:03 Projekt zmieniający uchwałę Nr XLI/317/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 listopada w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035. wraz z autopoprawką z 19.12.2022 r. XLII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-12-21 15:39:56 Autopoprawka z dnia 8 grudnia 2022 r. do projekt w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2023. XLII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-12-21 15:41:12 Projekt w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2023. XLII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-12-21 15:42:42 Projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023-2035. - wraz z autopoprawką z dnia 9 grudnia 2022 r. XLII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-12-21 15:53:10 Projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Maszewa. XLII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 15:08:50 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu: Projekt w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 15:10:02 Porządek obrad po zmianach. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 15:24:21 Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 r. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 15:25:56 Projekt w sprawie nadania nazwy ulicy Dębowej w Dębicach. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 15:27:38 Projekt w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wisławie. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 15:29:15 Projekt w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Maszewo. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 15:30:48 Projekt zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Maszewo oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 15:32:20 Projekt w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 16:00:16 Projekt w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. (wniosek bezzasadny) XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 17:10:42 Projekt w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2023-03-30 17:17:00 Projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Maszewie. (skarga częściowo zasadna) XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2023-03-30 17:19:33 Projekt w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Maszewo w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia Lider Powiatu Goleniowskiego na czas nieokreślony. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 18:24:44 Projekt w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2023-05-25 18:26:20 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2023-05-25 15:51:45 Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy Złotej w Maszewie XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 15:52:48 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wisławie XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 15:54:44 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Maszewo za lata 2020 - 2021. XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 15:56:39 Projekt zmieniający uchwałę XLV-348-2023 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 15:58:50 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich oraz powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 16:01:49 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia dla Partnerstwa Gmin Powiatu Goleniowskiego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 16:07:39 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Maszewa wotum zaufania XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 16:13:53 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2022 r. XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 16:15:46 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Maszewa za 2022 rok XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 18:28:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 r. XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 15:08:56 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu " Wolne wnioski mieszkańców". XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 15:12:45 Zmiana porządku obrad pkt 5 i 6 jako pkt 18 i 19. XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 15:14:30 Porządek obrad po zmianach. XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 15:48:15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Maszewo na lata 2023-2026 z poprawką tj. na str 58 "Kultura i promocja" w wersie 2 skreśla się zdanie "z filią Biblioteki w Szkole Podstawowej w Dębicach" XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 16:00:58 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo dla części obrębu Godowo. XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 16:05:43 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickich na terenie gminy Maszewo. XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 16:29:14 Projekt uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023- 2035. XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 16:09:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 r. XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 16:03:06 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XX/118/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo". XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 16:35:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 15:15:14 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu " Wolne wnioski mieszkańców". XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 15:28:56 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego". XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 15:29:58 Porządek obrad po zmianach. XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 15:27:53 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie : Projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników. XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-06-22 16:32:11 Projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników. XLVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-01 14:21:15 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023-2035. XLVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-01 14:18:50 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok. XLVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-01 14:23:04 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XLVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-01 14:15:17 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad polegający na zmianie kolejności podejmowania uchwał budżetowych: jako punkt 2 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok; jako punkt 3 podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023-2025. XLVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-01 14:17:07 Porządek obrad po zmianach XLVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-29 14:17:49 Projekt w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Maszewo. XLIX sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-29 14:21:02 Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok. XLIX sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-29 14:21:52 Projekt w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023-2035. XLIX sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:20:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:22:17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmina Stara Dąbrowa w sprawie powierzenia zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Maszewo. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:26:45 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego, warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:29:46 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:32:26 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:38:33 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie- skarga bezzasadna. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:43:20 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024r.” Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:06:04 Wniosek formalny Burmistrza o zmianę porządku obrad tj. dodanie punktów: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/233/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Maszewo 1. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 15:07:31 Porządek obrad po zmianach. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-11-23 16:00:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/233/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Maszewo 1. Sesja Nr LII Rady Miejskiej w Maszewie za