Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Maszewo

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Emilia Kwiatkowska

Emilia Kwiatkowska

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 67

Status: powołany - 22.11.2018

Okręg wyborczy nr 13: część miasta Maszewo obejmująca ulice: 8 Marca, Chopina, Jarosława Iwaszkiewicza, Lawendowa, Lipowa, Nowogardzka, Ogrodowa.

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Gospodarcza Rady Miejskiej w Maszewie stała II/10/2018 , Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej , Uchwała Nr VIII/44/2019 z 24.04.19 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarczej, Uchwała Nr IX/57/2019 z 30.05.19 r. w sprawie uzupełnienia skła członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 15:17:18 Zatwierdzenie składu komisji skrutacyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2018-11-22 15:53:29 Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Maszewie I Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2018-11-22 16:10:15 Zatwierdzenie składu komisji skrutacyjnej I Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2018-11-22 16:44:26 Stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Maszewie I Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2018-11-30 15:10:04 Zmiana porządku obrad polegająca na zmianie kolejności punktów obrad II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2018-11-30 15:41:31 Wniosek formalny o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego Burmistrza w wysokości 4.200 zł II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE przeciw
2018-11-30 15:46:13 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza ze zmienioną stawką wynagrodzenia zasadniczego II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE przeciw
2018-11-30 16:25:50 Głosowanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej - Jadwiga Augustyniak, Żaneta Równiejko, Krzysztof Smykowski, Mariusz Wiśniewski II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2018-12-11 15:12:31 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Maszewo III NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2018-12-19 15:38:28 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku punktu pn. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Maszewo na rok 2018 oraz zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2018-12-19 16:24:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata gminy Maszewo do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2018-12-19 16:25:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Maszewo w „Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania". IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2018-12-19 16:49:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2018 oraz zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2018-12-19 16:53:21 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2019. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2018-12-19 16:56:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2019-2025. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2019-01-25 16:11:57 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2019. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-01-25 16:13:03 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2019. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 16:33:46 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2019. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2019-01-25 16:43:51 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2019. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 16:46:17 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 16:48:09 Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 16:51:21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-01-25 16:53:53 Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Maszewie na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 16:55:08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/229/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 14:20:13 Wniosek foramlny o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt pn. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 14:21:35 Wniosek foramlny o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt pn. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Maszewie V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 14:26:02 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/06 RM w Maszewie z dnia 28.12.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznmych ryczałtowych diet dla radnych Rady Miejskiej w Maszewie V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 14:30:50 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu pn. Wolne wnioski i zapytania V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 15:02:13 Wniosek o uzupełnienie protokołu Nr IV/2018 zgodnie z komentarzem Przewodniczącej RM V sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2019-01-25 16:05:34 Zmiana pkt.2 w I kwartale planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie o informcję z działalności NGO, które otrzymały środki finansowe z budżetu gminy V sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-01-25 16:09:11 II kwartał pkt. 3 Harmonogram planowanych modernizacji dróg i ulic na terenie Gminy Maszewo V sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-01-25 16:10:22 Wprowadzenie do II, III i IV kwartału opracowania kryteriów przyznawania środków finansowych z budżetu Gminy Maszewo dla NGO i innych podmiotów V sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-01-25 16:28:43 Uzupełnienie planu pracy Komisji Gospodarczej: Kwartał II,III i IV Ewidencja zbiorników na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maszewo w ramach ochrony środowiska. Kontrola odprowadzania ścieków do cieków wodnych, rzek, jezior, stawów. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2019-01-25 16:31:43 Uzupełnienie planu Komisji Gospodarczej: II kwartał Racjonalne zagospodarowanie budynku byłej szwalni przy ul. 1 Maja 20 w Maszewie na mieszkania komunalne lub socjalne. Regulamin przyznawania lokali komunalnych i socjalnych na terenie Gminy Maszewo. V sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2019-01-25 16:42:10 Zmiana w I kwartale Kontrola zatrudnienia nowych pracowników oraz zawierania umów cywilno-prawnych i wzrostu płac administracji Urzędu Miejskiejgo oraz podległych jednostek V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 16:43:01 Zmianan w III kwartale Kontrola pod kątem płatności podatku rolnego, ewentualnych zwolnień i umorzeń w latach 2016, 2017, 2018 i 2019 V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 17:05:35 Głosowanie kandydatury radnego Mariusza Wiśniewskiego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Maszewie V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-01-25 17:08:30 Głosowanie kandydatury radnej Agnieszki Lewickiej na Przewodniczącą Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie V sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-01-25 17:11:21 Głosowanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie - Agnieszka Lewicka V sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 11:54:46 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Maszewie przy ul. Jedności Narodowej 7. VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 11:56:42 Uchwała w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Maszewo do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 11:58:36 Uchwała w sprawie przyjęcia GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY MASZEWO NA LATA 2019-2021. VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 12:00:41 Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2019 oraz zmiany uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2019. VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 12:04:01 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maszewo, dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Maszewo 2. VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 12:27:44 Uchwała w sprawie kierunku działania Burmistrza Maszewa w zakresie użyczenia nieruchomości. VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 11:18:42 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt pn. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych ryczałtowych diet dla radnych Rady Miejskiej w Maszewie. VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 11:14:00 Wniosek fomalny o przesunięcie kolejności punktów 18 i 19 VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 11:15:48 Wniosek formalny o usunięcie z porządku obrad punktu 17 tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w zarząd i korzystanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Maszewo VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 11:17:29 W niosek formalny o usunięcie z porządku obrad pkt.12 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2019-02-26 11:28:06 Głosowanie porządku obrad po wprowadzonych zmianach VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-02-26 12:49:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych ryczałtowych diet dla radnych Rady Miejskiej w Maszewie. VI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 16:30:09 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Maszewo. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 16:58:14 Uchwała w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Maszewo oraz nadania jej statutu po wprowadzonych poprawkach. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 17:06:46 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty wysokości 75% przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w obrębie Maszewo-2, miasto Maszewo, pomieszczenia przynależnego, udziału w nieruchomości wspólnej tj. w budynkach oraz działce, na której posadowione są składniki zbywanej nieruchomości. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-03-12 17:15:24 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w obrębie Maszewo-2, miasto Maszewo, pomieszczenia przynależnego, udziału w nieruchomości wspólnej tj. w budynkach oraz działce, na której posadowione są składniki zbywanej nieruchomości. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-03-12 17:24:01 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Komunalnego w Maszewie- skarga bezzasadna. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 17:25:54 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 17:29:43 Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Maszewo po wprowadzonych poprawkach. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 18:03:53 Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 15:46:42 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt pn. Wolne wnioski VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 18:07:11 Uchwała w sprawie zmian budżetu na rok 2019 oraz zmiany uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2019 VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 16:56:36 Wprowadzenie poprawek w projekcie uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Maszewo oraz nadania jej statutu w § 5 ust. 1 usunąć zapis „ lub członek prezydium” w § 7 ust. 3 usunąć słowo „prezydium” zastąpić zwrotem „Przewodniczący Rady Seniorów” W § 5 ust. 3 zamiast zwrotu § 15 ust. 4 zamienić na „§ 15 ust. 3”oraz dodanie w § 7 ust. 10 Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Urząd Miejski w Maszewie VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 17:28:49 Wprowadzenie poprawek w projekcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Maszewo w § 7 punkt 3 część zdania powinna brzmieć „ wskazanych w paragrafie 16”, w § 11 ust. 4 słowo utlenioną zamienić na „uzależnioną”. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-03-12 15:48:08 Wniosek formalny o usunięcie z porządku obrad pkt.11 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Maszewo oraz nadania jej statutu VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-03-12 17:10:39 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty wysokości 75% przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w obrębie Maszewo-2, miasto Maszewo, pomieszczenia przynależnego, udziału w nieruchomości wspólnej tj. w budynkach oraz działce, na której posadowione są składniki zbywanej nieruchomości. VII sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-04-24 09:16:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2019, zmiany uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2019 oraz uchwały NR VI/31/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2019. VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-04-24 09:19:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maszewo oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej. VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-04-24 09:38:13 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-04-24 09:40:59 Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie(radna Irena Plewa). VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 17:18:05 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo dla części obrębów Godowo, Maciejewo, Wisławie i m. Maszewo. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 17:38:09 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 17:42:38 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 17:49:33 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum w Maszewie-skarga bezzasadna IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 17:52:14 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Maszewie z siedzibą w Maszewie przy ul. Jedności Narodowej 7. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 17:54:21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 17:56:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 15:16:11 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt pn. Wolne wnioski IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 18:26:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Maszewie Nr XVI/135/08 z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Maszewo do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 18:29:12 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 18:35:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r. z dnia 27 maja 2019 r.-wersja z 27.05.2019 r. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 18:30:47 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Maszewie. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 18:39:27 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/224/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Maszewo długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienie zabezpieczenia w formie weksli własnych in blanko-autoporawka z 29.05.2019 r. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 18:42:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na rok 2019. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 18:47:22 Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie. IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-05-30 15:19:30 Przeniesienie punktu 12. Interpelacje i zapytania radnych jako punkt 27 IX sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-06-27 19:01:34 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Maszewa wotum zaufania X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 19:16:22 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 19:07:43 Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2018 r. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 16:02:37 Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników- Marta Popielarska, Monika Ostapczuk, Grzegorz Baryga, Emilia Kwiatkowska, Mirosław Górski X sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2019-06-27 16:30:52 Uchwała zmieniaja uchwałę Nr XVI/135/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Maszewo do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 15:04:32 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt pn. Wolne wnioski X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 16:25:12 Uchwała w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Maszewo wraz załącznikami. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 16:27:55 Uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 16:09:52 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 16:20:46 Uchwała w sprawie przekazania mienia, należności, zobowiązań i dokumentacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 16:34:45 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 16:06:08 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji przedłożonej przez Prezesa Zarządu Szulc – Efekt Spółkę z.o.o. z/s w Warszawie w sprawie posiadania na stanie ewidencyjnym Urzędu Miejskiego w Maszewie telefonów komórkowych i zawartych w tym zakresie umów z dostawcami usług telekomunikacyjnych-petycja bezzasadna.. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 16:37:04 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2019-2025. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 15:06:39 Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą-Miasto Stargard w sprawie powierzenia zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Maszewo X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 19:33:24 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą-Miasto Stargard w sprawie powierzenia zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Maszewo. X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-06-27 15:50:20 Poprawka do projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności-zmiana w § 1 odpady segregowane 16 zł, odpady niesegregowane 32zł X sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-06-27 15:51:39 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności z przegłosowaną zmianą w § 1 odpady segregowane 16 zł, odpady niesegregowane 32 zł X sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-06-27 15:56:11 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości-bez podanych kwot X sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-07-30 15:07:35 Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego. XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-07-30 15:23:01 Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-07-30 15:28:03 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok. XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-10-24 16:44:52 Głosowanie poprawki zgłoszonej na Komisji Społecznej do regulaminu świetlic wiejskich: - W rozdziale I, § 1 ust. 3 dodać zdanie drugie następującej treści: ”W szczególnych przypadkach inna osoba wyznaczona przez Sołtysa”. XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-10-24 16:46:12 Głosowanie poprawki zgłoszonej na Komisji Społecznej do regulaminu świetlic wiejskich: W rozdziale IV, § 8 ust. 1 zwrot „ powinien być” zastąpić słowem „będzie”. XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-10-24 16:47:01 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Maszewo w całości z przyjętymi poprawkami. XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-10-24 17:12:08 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok. XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-10-24 18:29:46 Głosowanie uchwały w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych Gminy Maszewo oraz nadania mu statutu wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 21.10.2019 r. XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-10-24 15:09:24 dodanie do porządku obrad punku -, WOLNE WNIOSKI XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-10-24 15:10:40 USUNIĘCIE Z PORZĄDKU OBRAD - PKT 5 TJ. REGULAMINU ŚWIETLIC WIEJSKICH. XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-10-24 16:43:10 POPRAWKAM DO REGULAMINU ŚWIETLIC - W ROZDZIALE II PKT 1 PUNKCIEN1 PO SŁOWIE FESTYNY DODAĆ SŁOWO "ZABAWY" XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-10-24 16:53:05 Głosowanie składu J. Augustyniak, K. Janicki, A. Rojek do komisji skrutacyjnej - wybory tajne na ławnika XIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-11-19 16:43:24 Podjęcie uchwały wraz z poprawką paragrafu 12 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020. XIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-11-19 16:47:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok. XIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-11-19 16:48:37 Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w sprawie inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2019-11-19 17:13:50 Podjęcie autopoprawki uchwały radnych z dnia 19.11.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu. XIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2019-11-19 17:43:02 Podjęcie autopoprawki wraz poprawką paragrafu 11 uchwały radnych z dnia 19.11.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród i innych świadczeń, za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Maszewo; dodatkowo § 4 ust. 4 punkt c otrzymuje brzmienie: „c funkcje opiekuna stażu - w wysokości 5 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty o którym mowa w art. 30 ust 3 Karty Nauczyciela XIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-11-19 15:35:34 WNIOSEK FORMALNY O DODANIE PUNKTU - WOLNE WNIOSKI. XIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-11-19 16:33:41 Propozycja nowego brzmienia § 12 ust. 1 załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020.: „§ 12.1 Burmistrz każdorazowo powołuje Zarządzeniem komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach. W skład Komisji, liczącej nie mniej niż 6 osób oraz nie więcej niż 10 osób, wchodzą: 1) Przedstawiciele Urzędu Miejskiego, w ilości co najmniej trzech osób; 2) Przedstawiciele organizacji pozarządowych w ilości co najmniej trzech osób. Chyba, że zostanie zgłoszonych mniej osób lub zachodzą okoliczności wymienione w art. 15 ust. 2 da ustawy” XIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-11-19 17:22:07 Propozycja nowego brzmienia § 11 autopoprawki uchwały radnych z dnia 19.11.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród i innych świadczeń, za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Maszewo. „§ 11 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku |Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji z tym, że korzystniejsze od dotychczasowych stawki dodatków, o których mowa w „§ 4 ust. 4 obowiązują od dnia 1 września 2019 r. dodatkowo § 4 ust. 4 punkt c otrzymuje brzmienie: „c funkcje opiekuna stażu - w wysokości 5 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty o którym mowa w art. 30 ust 3 Karty Nauczyciela XIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-17 17:21:09 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Maszewie na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-17 17:33:44 w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok - wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 12.12.2019 r. XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-17 17:42:45 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/221/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Maszewo. XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-17 17:46:41 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-17 16:40:32 WNIOSEK FORMALNY O DODANIE PUNKTU - WOLNE WNIOSKI. XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-17 16:38:32 WNIOSEK FORMALNY O DODANIE PUNKTU: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/103/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych z Gminy Maszewo. XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-17 17:51:33 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/103/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 kwietnia 2008 r w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych z Gminy Maszewo. XV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 10:19:46 w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 11:57:45 Autopoprawki Burmistrza z dnia 31.12.2019 r do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2020. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 12:12:05 Autopoprawki Burmistrza z dnia 24.12.2019 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025 wraz z opinią prawną. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 12:23:06 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 09:07:09 WNIOSEK FORMALNY O DODANIE PUNKTU - WOLNE WNIOSKI. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 09:19:08 Usunięcie punktu 9 z porządku obrad w celu przełożenia na kolejną sesję : Przyjęcie protokołu z XIII nadzwyczajnej sesji RM w Maszewqie z dnia 24.10.2019 r. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 10:56:19 Wniosek o 30 minutową przerwę w obradach. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2019-12-31 11:59:51 uchwały budżetowej wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 31.12.2019 r do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2020. XVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 15:42:00 ZMIANA PORZĄDKU OBRAD POLEGAJĄCA NA DODANIU DODATKOWEGO PUNKTU : Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/173/01 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących wysokości czynszów najmu za lokale użytkowe, zabudowania i zbiorniki wodne oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Maszewo położnych na terenie gminy Maszewo. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 15:46:08 Uwzględnienie autopoprawki z dnia 27.02.2020 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 15:47:16 WNIOSEK FORMALNY - ZMIANA PORZĄDKU OBRAD POLEGAJĄCA NA ZMIANIE KOLEJNOŚCI PODEJMOWANIA UCHWAŁ BUDŻETOWYCH: JAKO PUNKT 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2020 oraz zmiany uchwały Nr XVI/95/20 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2020. JAKO PUNKT 13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2020. JAKO PUNKT 14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 15:48:39 WNIOSEK FORMALNY - ZMIANA PORZĄDKU OBRAD POLEGAJĄCA NA DODANIU PUNKTU WOLNE WNIOSKI XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 16:43:32 Zmiana Planu Pracy Rady poprzez ustalenie terminów sesji na cały 2020 r. Proponowane terminy sesji tj.:28 maja 2020 r.,25 lub 30 czerwca 2020 r.24 września 2020 r. , 26 listopada 2020 r.,22 grudnia 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 16:45:36 Zmiana Planu Pracy Rady poprzez przesunięcie na II kwartał w Planie Pracy Rady następujących tematów: „- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo. - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie za rok 2019, Informacja z działalności NGO, które otrzymały środki finansowe z budżetu Gminy Maszewo, „Informacja na. Stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Maszewo”. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:18:33 Zmiana Planu Pracy Rady poprzez dodanie w III kwartale następującego tematu: „Zmiana uchwały XXX/260/2010 z 29.06.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Maszewo.” XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:20:03 Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na 2020 rok wraz z ww. poprawkami. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:20:50 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:22:37 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:24:11 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:26:07 Autopoprawki z dnia 27.02.2020 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2020 r. polegającej na zmianie w załączniku do uchwały w rozdziale IV ustępie 1 zapisu dot. daty z „d 30.06.2019 r. oraz do 20.12.2019 r.” na zapis „do 30.06.2020 r. oraz do 20.12.20 r.” XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:33:32 Uchwały z autopoprawką z dnia 27.02.2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2020 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:37:14 Uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 17:57:41 Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo na rok 2020 oraz zmiany uchwały Nr XVI/95/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2020. GŁOSOWANIE WRAZ Z AUTOPOPRAWKAMI Z DNIA 24.02.2020 R. I 27.02.2020 R. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 18:04:10 Uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2020. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 18:07:23 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 18:10:02 Uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Maszewo oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 18:12:14 Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/230/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 17 października 2018 r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 18:15:42 Uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 19:29:58 Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/173/01 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących wysokości czynszów najmu za lokale użytkowe, zabudowania i zbiorniki wodne oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Maszewo położnych na terenie gminy Maszewo. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2020-02-27 17:50:02 Autopoprawka Burmistrza zgłoszona na sesji aby w tytule uchwały i Paragrafie 1 zamiast obecnego Nr XVI/95/20 wpisać prawidłowy Nr XVI/95/19. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 19:27:39 Autopoprawka Burmistrza z dnia 27.02.2020 r. polegająca na zmiany daty w tytule uchwały i paragrafie 1 z 9 czerwca 2001 roku na 29 czerwca 2001 roku, dotyczy projektu w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących wysokości czynszów najmu za lokale użytkowe, zabudowania i zbiorniki wodne oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Maszewo położnych na terenie gminy Maszewo. XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-02-27 19:34:20 Wniosek formalny o przygotowanie opinii prawnej w sprawie kompetencji Rady dotyczącej uchylenia uchwały Nr XXV/173/01 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących wysokości czynszów najmu za lokale użytkowe, zabudowania i zbiorniki wodne oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Maszewo położnych na terenie gminy Maszewo XVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2020-03-31 13:25:08 Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Maszewo środków finansowych stanowiących fundusz sołecki. XVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-03-31 13:37:56 Projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bazdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo. XVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-03-31 13:10:31 „Potwierdzenie możliwości głosowania”. XVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 12:45:48 Uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wraz z Autopoprawką Burmistrza z dnia 30.04.2020 r. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 12:50:44 Uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencje ekonomicznych z powodu COVID-19 wraz z Autopoprawką Burmistrza z dnia 30.04.2020 r. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 13:19:21 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok wraz z autopoprawką paragrafu 3. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 13:36:39 Uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jenikowie i Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Maszewie wraz z Autopoprawką Burmistrza z dnia 30.04.2020 r. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 14:15:53 Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r. wraz z Autopoprawką Burmistrza i poprawką radnej z dnia 30.04.2020 r. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 15:24:47 Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży - bonifikata 95%. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 12:18:29 AUTOPPRAWKA BURMISTRZA:W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zostało dopisana następująca klauzula: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128)” W załączniku Nr 1 ww. uchwały w nagłówku formularza słowo „rekopensującą” zamieniono na „rekompensującą”. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 12:48:51 AUTOPOPRAWKA BURMISTRZA : W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencje ekonomicznych z powodu COVID-19 Zostało dopisana następująca klauzula: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128)” W załączniku Nr 1 ww. uchwały w nagłówku formularza słowo „rekopensującą” zamieniono na „rekompensującą” XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 14:04:55 AUTOPOPRAWKA BURMISTRZA W ZAŁĄCZNIKU DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r. W załączniku do projektu uchwały wprowadza się zmianę zapisu na pierwszej stronie załącznika, wyraz „maj” zastępuje się wyrazem „kwiecień”. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 12:15:18 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu wolne wnioski Radnych i mieszkańców. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2020-04-30 13:18:13 Autopoprawka zgłoszona przez Burmistrza do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Maszewo na 2020 r. aby w paragrafie 3 kwotę 113056,00 zł zastąpić kwotą 58442,00 zł. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 13:35:20 Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Jenikowie i Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Maszewie. W uzasadnieniu do projektu uchwały w akapicie trzecim w zdaniu trzecim liczbę „0,0573%” zastępuje się liczbą „5,73%” XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 14:13:05 Poprawka zgłoszona przez radną Beatę Woźniak do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r. tj.w dziale współpraca pozafinansowa w punkt 2 otrzymuje brzmienie: lokalu zlokalizowanego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 dla Stowarzyszenia Teatr „KRZYK”, - od września 2019 r. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-04-30 15:23:22 Wniosek formalny radnej E. Kwiatkowskiej o przeprowadzenie wizji lokalnej budynku w Jenikowie, do którego odnosi się punkt 9 porządku obrad. XIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:30:22 Autopoprawki z dnia 26.05.2020 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka Publicznego w Dębicach oraz nadania mu statutu. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1) Zmienia się tytuł projektu uchwały, który otrzymuje brzmienie; „w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dębicach oraz nadania mu statutu”, 2) w załączniku do projektu uchwały w § 15 w ust. 2 po wyrazie Referat dodaje się wyraz „Wspólnej”. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:31:29 Uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka Publicznego w Dębicach oraz nadania mu statutu wraz z autopoprawką z dnia 26.05.2020 r. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:26:20 Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:24:22 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:16:28 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/113/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencje ekonomicznych z powodu COVID-19. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:13:30 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/112/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:10:13 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:01:20 Autopoprawki z dn. 27.05.2020 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2ust.2. otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości dwukrotności stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 tj. w kwocie 44 zł miesięcznie od mieszkańca”. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:03:49 Uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wraz z autopoprawką z dnia 27.05.2020 r. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 14:46:04 Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 14:19:52 Autopoprawki z dn. 27.05.2020 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 7 ust. 1. słowo „przedsiębiorcom” zamienia się na „przedsiębiorcą”, 2) w § 8 ust.4 pkt 11 dodaje się zapis „- ustala się limit przyjęć w ilości 4 szt. w ciągu jednego roku od jednego gospodarstwa domowego”, 3) w § 8 ust. 5 wykreśla się „z wyjątkiem zużytych opon, gdzie ustala się limit przyjęć w ilości 4 szt. w ciągu jednego roku od jednego gospodarstwa domowego”, 4) w rozdz. 3 § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „te czynności dokonywane będą na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji”. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 14:43:01 Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo wraz z autopoprawką z dnia 27.05.2020 r. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 13:12:34 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu: WOLNE WNIOSKI. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 14:39:34 Wniosek formalny o przygotowanie przez organ wykonawczy wniosku do uchwałodawcy w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie dającym możliwość kompostowania w zabudowach budynków wielorodzinnych z odpowiednimi podstawami prawnymi. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 16:07:10 Wniosek formalny o zmianę w porządku obrad na podstawie paragrafu 24 ust.2 pkt.3 statutu gminy Maszewo i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z inicjatywy radnych i przeniesienie tego punktu na koniec porządku obrad. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-05-28 17:25:21 Uchwały z dnia 28.05.2020 r. z inicjatywy radnych w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. XX sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2020-06-30 13:10:56 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:23:53 Uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Maszewo. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:26:02 Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:29:11 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/126/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dębicach oraz nadania mu statutu. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:32:45 Uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach „Tuptuś”. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:37:06 Uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Maszewo. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 13:44:50 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w Maszewie uchwałą Nr IX/51/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Maszewo w rejonie ulic Nowogardzkiej , 1- go Maja , H. Sawickiej (obecnie Kwiatowa) Wojska Polskiego. XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 12:11:29 Wniosek o zmianę porządku obrad - dodanie punktu WOLNE WNIOSKI MIESZKAŃCÓW XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-06-30 12:16:13 Wniosek o zmianę porządku obrad - dodanie w pkt.2 "wizytacja lokalu mieszkalnego w OKiS" XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 16:59:05 Uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Maszewa wotum zaufania. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:04:56 Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2019 r. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:08:31 Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Maszewa z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:14:49 Uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:19:49 Uchwały w sprawie nadania nazw ulic. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:22:46 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/132/2020 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Maszewo. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:28:39 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy na 2020 rok. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:30:57 Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:36:27 Uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:48:23 Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Komunalnego w Maszewie - skarga bezzasadna. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 14:10:09 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt pn. Wolne wnioski mieszkańców jako punkt 4 porządku obrad. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2020-08-28 14:12:24 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt pn. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Maszewie. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 14:14:19 Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt pn. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 14:17:15 Głosowanie porządku obrad po zmianach - dodanie trzech dodatkowych punktów. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:50:53 Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Maszewie. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-08-28 17:58:08 Uchwała w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego. XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-09-30 14:11:08 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo oraz nadania mu statutu. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:17:35 Głosowania porządku obrad po zmianach - dodanie dodatkowego punktu. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:39:39 Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Maszewo z dnia 25.09.2020 r. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:41:58 Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Maszewo wraz z autopoprawką z dnia 25.09.2020 r. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:47:57 Uchwały w sprawie wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Przemoczu - pozytywne rozpatrzenie wniosku. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 15:02:13 Uchwały w sprawie wniosku o zmianę istniejącego oznakowania ul. Szkolnej w Maszewie - wniosek zasadny w sprawie uzupełnienia istniejącego oznakowania o znak B-18 po uwzględnieniu stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18.09.2020 r. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 15:04:53 Uchwały w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 4227Z i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 15:06:52 Uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych an terenie gminy Maszewo. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 15:26:28 Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 15:38:43 Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 16:09:02 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:29:10 Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo oraz nadania mu statutu z dnia 30.09.2020 r.: 1) w załączniku do projektu uchwały w paragrafie 2 w ust.1 skreśla się zapis "ul. Szkolna 14". 2) w załączniku do projektu uchwały w paragrafie 4 w ust.7 liczbę "5" zastępuje się liczbą "6". XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-09-30 14:35:54 Uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Maszewo oraz nadania mu statutu wraz z autopoprawkami z dnia 30.09.2020 r. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE za
2020-11-26 15:51:13 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez usunięcie punktu 5: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Maszewo na 2021 r.” XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 15:52:38 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 5 punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Maszewo. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 15:55:20 Głosowanie porządku obrad po zmianach. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 16:26:55 Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.” XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 16:54:03 Uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 16:57:55 Uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Maszewo. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 17:00:30 Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych będących w posiadaniu Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. na lata 2020-2024 na terenie Gminy Maszewo. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 18:23:51 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 18:28:58 Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 20:18:04 Uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2020-11-26 16:33:10 Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Maszewo. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-11-26 15:43:10 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu Wolne Wnioski mieszkańców. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2020-11-26 15:48:06 Wniosek formalny o zniesienie z porządku obrad punktu 9 tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2020 rok. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2020-11-26 15:49:36 Wniosek formalny o usunięcie z porządku obrad punktu 10 tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian WPF Gminy Maszewo na lata 2020-2025. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2020-11-26 15:53:59 Wniosek formalny o odesłanie do ponownego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej. XXIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:31:35 Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na 2021 rok. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:33:43 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na 2021. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:35:45 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na 2021. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:37:15 Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na 2021. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:39:04 Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2021-2025. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:41:16 Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maszewo dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Maszewo 2. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:53:03 Uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:55:55 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 14:02:08 Uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Maszewo. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 14:04:00 Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 14:06:11 Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Maszewo na lata 2020 -2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027”. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 14:09:24 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo za 2020 r. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 14:27:54 Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2021 z dnia 10.12.2020 r. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 14:30:11 Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2021 wraz z autopoprawką z dnia 10.12.2020 r. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 14:36:56 Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025 wraz z autopoprawką z dnia 22.12.2020 r. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:12:25 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu Wolne Wnioski mieszkańców. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2020-12-22 14:34:06 Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025 z dnia 22.12.2020 r. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2020-12-22 13:14:42 Porządku obrad po zmianach. XXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 18:58:08 Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2023 wraz z autopoprawkami z dnia 29.01.2021 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 19:29:30 Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2021 r. wraz z autopoprawką z dnia 29.01.2021 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:36:34 Uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Maszewo poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:39:26 Uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Bielicach i Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Maszewie. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:41:41 Uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2021. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:44:09 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo za 2021 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 16:57:29 Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Maszewa wraz z autopoprawką z dnia 29.01.2020 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 17:07:13 Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2021-2025 wraz z autopoprawką z dnia 29.01.2021 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 17:44:24 Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Komunalnego w Maszewie - skarga zasadna. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2021-01-29 17:50:58 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych, czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Maszewo z powodów rasowych, religijnych, medycznych, czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych – wniesionej przez Grzegorza Piątkowskiego - nieuwzględnienie petycji. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 17:55:44 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych, czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Maszewo z powodów rasowych, religijnych, medycznych, czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych wniesionej przez Piotra Sterkowskiego - nieuwzględnienie petycji. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 18:05:40 Uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2021-01-29 15:12:48 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/177/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:10:30 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu wolne wnioski mieszkańców. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:14:05 Porządku obrad po zmianach. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:34:13 Wniosek formalny o przesunięcie punktu 4 i 5 na koniec porządku obrad. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 15:51:42 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/177/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 16:54:55 Autopoprawki grupy radnych z dnia 29.01.2020 r. do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Maszewa. TREŚĆ AUTOPOPRAWKI: § 1. Ustala się z dniem 1 stycznia 2021 r. Panu Pawłowi Piesio Burmistrzowi Maszewa wynagrodzenie miesięczne w następujący sposób: 1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 500,00 zł, 2) dodatek funkcyjny w wysokości 1 900,00 zł, 3) dodatek specjalny stanowiący 25 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 17:06:05 Autopoprawka z dnia 29.01.2021 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2021-2025 polegająca na wykreśleniu paragrafu 3 oraz poprawnym przenumerowaniu. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 18:02:01 Wniosek formalny o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały z dnia 29.01.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Komunalnego w Maszewie - skarga bezzasadna. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 19:35:21 Uchwały z dnia 29.01.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Komunalnego w Maszewie - skarga bezzasadna. XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 18:55:38 Autopoprawki z dnia 29.01.2021 r. do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2023 polegająca na: W tabeli nr 2 na str. 23 w kolumnie 7: w wierszu o nazwie bezrobocie liczbę "66" zastępuje się liczbą "16", w wierszu niepełnosprawność liczbę "64" zastępuje się liczbą "32", w wierszu długotrwała lub ciężka choroba liczbę "64" zastępuję się liczbą "23", w wierszu bezradność w sprawach... liczbę "13" zastępuje się liczbą "4", w wierszu w tym rodziny niepełne liczbę "11" zastępuje się liczbą "2"; w punkcie 6.4 Realizatorzy programu str.50 po zapisie społeczności lokalnej dodaje się zapis "Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie" XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 19:01:34 Autopoprawka z dnia 29.01.2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2021 r. polegająca na: w tabeli na str. 39 w kolumnie 3 dot. roku 2019 w wierszu liczba niebieskich kart liczbę "26" zastępuje się liczbą "25". XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-01-29 19:27:34 Autopoprawka Burmistrza z dnia 29.01.2021 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na 2021 r. polegająca na zmianie stawki wynagrodzeń dla członków GKRPAiN tj. dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego GKRPAiN 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. pozostałym członkom 7 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. - XXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2021-05-27 14:11:22 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu wolne wnioski mieszkańców. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 14:40:28 Porządku obrad po zmianach. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 14:52:27 Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/199/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. (projekt z dnia 18.05.2021 r.) XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2021-05-27 14:56:36 Autopoprawki z dnia 26.05.2021 r. do projektu uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Maszewo na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:00:21 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Maszewo oraz nadania jej statutu. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:03:46 Uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Maszewo do 2030 roku. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:06:13 Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemocze. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:08:30 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 rok. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:20:36 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/182/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. (z późn. zm) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021 -2025. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:48:13 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii dot. przeprowadzenia referendum ludowego.– PETYCJA BEZZASADNA XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:49:59 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. – PETYCJA BEZZASADNA XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 15:59:25 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przygotowania: Komunikatu/Uchwały, której treść pokaże się w gminnych mediach społecznościowych, w tym na profilach radnych, na portalach gminnych i lokalnej gazecie. Pakietu profilaktycznego, dla wszystkich starszych osób, do których informacje internetowe nie docierają, lub nie są w stanie kupić sobie suplementów ( brak pieniędzy lub samodzielności, inwalidztwo itd.).– PETYCJA BEZZASADNA XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-05-27 14:58:01 Uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Maszewo na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych wraz z autopoprawką z dnia 26.05.2021 r. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 15:39:05 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej protestu wobec postępowania w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech zbiorników naziemnych gazu płynnego o pojemności całkowitej V=64000 dm3każdy, parownika gazowego Alsi 40/40 o wydajności 80kg/h wraz z instalacją redukcyjną do zasilania suszarni zbóż w Mieszkowie. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 15:40:48 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zaproszenia gminy do udziału w plebiscycie i rankingu " Lider Usług Publicznych" XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 15:41:37 Porządku obrad po zmianach. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 16:57:03 Uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Maszewa wotum zaufania. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:19:10 Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2020 r. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:21:50 Uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:31:35 Uchwały w sprawie zamiaru: likwidacji filii oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:38:10 Uchwały w sprawie wyznaczenia dwóch linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Maszewo. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:40:06 Uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Maszewo na rok szkolny 2021/2022. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:46:10 Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach Tuptuś. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 17:48:19 Uchwały w sprawie nadania nazw ulic Lawendowa i Spacerowa w miejscowości Przemocze. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 18:18:22 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/80/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Maszewo. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 18:24:01 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 rok. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 18:29:26 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej protestu wobec postępowania w sprawie wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech zbiorników naziemnych gazu płynnego o pojemności całkowitej V=64000 dm3każdy, parownika gazowego Alsi 40/40o wydajności 80kg/h wraz z instalacją redukcyjną do zasilania suszarni zbóż w Mieszkowie. XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-06-29 18:36:28 Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zaproszenia gminy do udziału w plebiscycie i rankingu " Lider Usług Publicznych" - petycja bezzasadna XXIX sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 13:20:16 WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD - DODANIE PUNKTU: Rozpatrzenie projektu w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Maszewo, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Maszewo. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 13:24:54 WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD - DODANIE PUNKTU: Przyjęcie protokołu Nr XXVIII z sesji Rady Miejskiej z 27.05.2021 r. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 13:26:04 PORZĄDEK OBRAZ PO ZMIANACH XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 14:57:40 Uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Maszewo i przekazania go do zaopiniowania.(projekt z dnia 22.09.2021 r.) XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:00:38 Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Maszewo na lata 2021-2025. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:05:04 Uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego zadań zarządzania drogami publicznymi w zakresie obejmującym zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Maszewo. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:07:07 Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemocze (ul. Leśna). XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:08:30 Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemocze (ul. Świerkowa). XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:10:31 Uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo dla części obrębów Godowo, Maciejewo, Wisławie i miasta Maszewa. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:14:44 Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 r. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:18:11 Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/204/2021 z dnia 27 maja 2021 r.(z późn.zm) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:20:06 Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:21:43 Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 13:21:14 WNIOSEK O USUNIĘCIE DOKUMENTU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2021 R. - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 14:54:12 Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Maszewo, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Maszewo. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 13:17:53 Zmiana porządku obrad - dodanie pkt. Wolne Wnioski mieszkańców XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 13:23:07 WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD - DODANIE PUNKTU: Rozpatrzenie projektu w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kolonia Maszewo. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-09-28 15:23:11 Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kolonia Maszewo. XXX Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:12:24 Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo dla części obrębu Godowo. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:13:46 Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Maszewo 1. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:17:23 Uchwały w sprawie likwidacji filii oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:19:28 Uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:21:33 Uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Maszewo. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:23:27 Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.” XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:25:33 Uchwały w sprawie nadania statutu Zakładu Komunalnego w Maszewie. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:28:20 Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/180/2021 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2021. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:47:22 Uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet (wraz z autopoprawką z dnia 26 listopada 2021 r.). XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:51:53 Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Maszewa (wraz z autopoprawką z dnia 26 listopada 2021 r.). XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:54:52 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 rok. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:46:08 Autopoprawki z dnia 26 listopada 2021 r. do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-11-26 16:50:52 Autopoprawka z dnia 26 listopada 2021 r. do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Maszewa XXXI Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 15:39:08 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie punktu - Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 listopada 2021 r. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 15:40:15 Porządek obrad po zmianach XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:01:11 Uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:05:12 Uchwały w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Maszewo. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:20:36 Autopoprawki Burmistrza z dnia 14 grudnia 2021 r. do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2022. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:21:51 Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2022.(wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 14 grudnia 2021 r.) XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:24:49 Autopoprawki Burmistrza z dnia 14 grudnia 2021 r. do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:25:43 Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035. (wraz z autopoprawką Burmistrza z dnia 14 grudnia 2021r.) XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2021-12-22 16:29:49 Uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-03-30 16:04:39 Autopoprawki Burmistrza Maszewa z dnia 29.03.2022 r. do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Maszewo do 2030 roku. XXXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-03-30 16:05:51 Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Maszewo do 2030 roku ( wraz z autopoprawką Burmistrza Maszewa z dnia 29.03.2022 r.). XXXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-03-30 16:08:10 Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo. XXXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-03-30 16:10:38 Uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Komunalnego w Maszewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. XXXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-03-30 16:13:45 Autopoprawki Burmistrza Maszewa z dnia 30.03.2022 r. do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok. XXXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-03-30 16:14:40 Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok ( wraz z autopoprawką Burmistrza Maszewa z dnia 30.03.2022 r. ). XXXV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 11:54:15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokość i zasad przyznawania diet sołtysom z terenu Gminy Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:17:53 Projekt zmieniający uchwałę nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:20:28 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gm. Maszewo dla północno – wschodniej części, obręb Jenikowo pow. Goleniowski. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:22:28 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o ujęcie w planie odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:24:30 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:26:37 Projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Jenikowo w rejonie granicy Gminy Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:28:41 Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXI/233/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo w obszarze cmentarza w części obrębu geodezyjnego Maszewo 1. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:31:09 Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXV/270/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:33:07 Projekt uchwały w sprawie uznania terenu na obszarze gminy Maszewo za park gminny. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:35:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:37:41 Projekt w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Maszewo. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:39:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach Tuptuś XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 12:49:33 Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Maszewie. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-01 11:34:12 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu Wolne wnioski. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 15:06:04 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu Wolne wnioski XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 15:38:47 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Maszewa wotum zaufania. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 15:43:31 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2021 r. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 15:44:52 Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 16:11:22 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich w Maszewie i w Jenikowie. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 16:14:40 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w „Klubie Senior+” w Maszewie. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 16:16:52 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXVI/282/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Maszewo. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 16:18:49 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 16:20:49 Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 16:22:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 16:24:41 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Maszewo na rok szkolny 2022/2023. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-06-27 16:27:55 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wisławie. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-07-19 15:16:04 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w „Klubie Senior+” w Maszewie XXXVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-07-19 15:25:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 r. XXXVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-07-19 15:33:23 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wisławie. XXXVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-07-19 15:05:04 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wisławie". XXXVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-07-19 15:08:48 Porządek obrad po zmianach. XXXVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 15:56:00 Projekt zmieniający uchwałę Nr XIV/87/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maszewo. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 16:28:14 Projekt zmieniający uchwałę nr XXXI/199/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 16:31:31 Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXVI/283/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach Tuptuś. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 16:34:10 Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 16:35:40 Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 16:41:09 Projekt zmieniający uchwałę nr XXXIV/255/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2022 XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 16:53:14 Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 26.09.2022 r. do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 16:56:01 Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok (wraz z autopoprawkami Burmistrza Maszewa z dnia 26.09.2022 r. oraz z dnia 29.09.2022 r.) XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 17:00:23 Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 29-09-2022 r. do projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr XXXIV/261/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 lutego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 17:01:52 Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXIV/261/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24 lutego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035 (wraz z autopoprawką Burmistrza Maszewa z dnia 29-09-2022 r.) XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 17:04:32 Projekt w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 17:07:10 Projekt w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-09-29 16:54:04 Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 29.09.2022 r. do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok. W paragrafie 1 zdanie "Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 3 072 742, 53 zł budżetu gminy w następujący sposób" zastępuje się zdaniem "Zwiększa się planowane dochody o kwotę 3 965 257, 47 zł budżetu gminy w następujący sposób" W paragrafie 2 zdanie "Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3 072 742, 53 zł budżetu gminy w następujący sposób" zastępuje się zdaniem "Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 965 257, 47zł budżetu gminy w następujący sposób" XXXIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:22:27 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu Projekt w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Maszewo. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:24:10 Porządek obrad po zmianach. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:48:52 Projekt w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:52:59 Projekt zmieniający uchwałę Nr XXXVI/283/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dębicach Tuptuś. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:55:44 Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r. do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022r. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:56:35 Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2022 rok (wraz z autopoprawką Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r.) XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:58:12 Autopoprawka Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r. do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/311/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 października w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 15:59:14 Projekt zmieniający uchwałę Nr XL/311/2022 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 października w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2022-2035 (wraz z autopoprawką Burmistrza Maszewa z dnia 28.11.2022r.) XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 16:01:01 Projekt w sprawie ustanowienia pomników przyrody. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 16:03:43 Projekt w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 16:06:08 Projekt w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r”. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2022-11-29 16:08:01 Projekt w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Maszewo. XLI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-02-09 15:51:30 Projekt w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Maszewo na lata 2022-2025 z perspektywą do 2037 r. XLIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-02-09 16:53:49 Projekt w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich oraz powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów wraz z autopoprawką polegającą na zmianie zapisów: 1) w § 2 ust 1 pkt 2 lit. a , który otrzymuje brzmienie: "a) sołtysom i członkom rady sołeckiej w ramach organizowanych nieodpłatnie inicjatyw lokalnych tj. zebrań wiejskich, imprez sportowych, kulturalnych, festynów, zabaw, szkoleń dla mieszkańców;", 2) w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Dochód z udostępnienia świetlicy będzie przeznaczony na doposażenie, remont i ich modernizacje." XLIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-02-09 16:56:55 Projekt w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Maszewo do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. XLIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-02-09 17:00:41 Projekt w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez Zakład Komunalny w Maszewie na rok 2023 z autopoprawką paragrafu 3, który otrzymuje brzmienie„ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. W uzasadnieniu w 3 punkcie „Utrzymanie terenów zielonych - stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej kwotę 6,31 m2 zastąpić kwotą 10,76 m2 . XLIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-02-09 17:07:27 Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok. XLIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-02-09 17:10:26 Projekt w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na 2023 rok z autopoprawką Komisji Społecznej polegającą na usunięciu ustępu 1 w I kwartale planu. Dodanie w II kwartale „Raport z wykonania gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.” zastąpienie słowa „prezes” słowem „kierownik” dot. TPD w ustępie 3 II kwartale planu. XLIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-02-09 17:15:39 Projekt w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na 2023 rok. Dodaje się autopoprawkę w I kwartale planu ust. 3 otrzymuje brzmienie:"3. Wizytacja Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim". XLIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-02-09 17:17:37 Projekt w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na 2023 rok. XLIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-02-09 17:19:11 Projekt w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na 2023 rok. XLIV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 15:08:50 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu: Projekt w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 15:10:02 Porządek obrad po zmianach. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 15:24:21 Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 r. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 15:25:56 Projekt w sprawie nadania nazwy ulicy Dębowej w Dębicach. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 15:27:38 Projekt w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wisławie. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 15:29:15 Projekt w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Maszewo. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 15:30:48 Projekt zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Maszewo oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 15:32:20 Projekt w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 16:00:16 Projekt w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. (wniosek bezzasadny) XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 17:10:42 Projekt w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie wstrzymał się
2023-03-30 17:17:00 Projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Maszewie. (skarga częściowo zasadna) XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-03-30 17:19:33 Projekt w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Maszewo w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia Lider Powiatu Goleniowskiego na czas nieokreślony. XLV sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 18:24:44 Projekt w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 18:26:20 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 15:51:45 Projekt uchwały w sprawie nadania ulicy Złotej w Maszewie XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 15:52:48 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wisławie XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 15:54:44 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Maszewo za lata 2020 - 2021. XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 15:56:39 Projekt zmieniający uchwałę XLV-348-2023 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 15:58:50 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich oraz powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 16:01:49 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia dla Partnerstwa Gmin Powiatu Goleniowskiego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 16:07:39 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Maszewa wotum zaufania XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 16:13:53 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2022 r. XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 16:15:46 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Maszewa za 2022 rok XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 18:28:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 r. XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 15:08:56 Zmiana porządku obrad - dodanie punktu " Wolne wnioski mieszkańców". XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 15:12:45 Zmiana porządku obrad pkt 5 i 6 jako pkt 18 i 19. XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 15:14:30 Porządek obrad po zmianach. XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-05-25 15:48:15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Maszewo na lata 2023-2026 z poprawką tj. na str 58 "Kultura i promocja" w wersie 2 skreśla się zdanie "z filią Biblioteki w Szkole Podstawowej w Dębicach" XLVI sesja Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-01 14:21:15 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023-2035. XLVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-01 14:18:50 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok. XLVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-01 14:23:04 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XLVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-01 14:15:17 Wniosek formalny o zmianę porządku obrad polegający na zmianie kolejności podejmowania uchwał budżetowych: jako punkt 2 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok; jako punkt 3 podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023-2025. XLVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-01 14:17:07 Porządek obrad po zmianach XLVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-29 14:17:49 Projekt w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Maszewo. XLIX sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-29 14:21:02 Projekt w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok. XLIX sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-08-29 14:21:52 Projekt w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023-2035. XLIX sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-09-13 14:04:55 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bielicach. Sesja Nadzwyczajna NR L/2023 Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-09-13 14:08:37 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok. Sesja Nadzwyczajna NR L/2023 Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-10-26 16:12:47 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Maszewo.” Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-10-26 16:15:28 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Maszewo do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-10-26 16:22:30 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego sposobu prowadzenia podziału działki (wraz z autopoprawką uzasadnienia Komisji SWiP )- uznaje się za bezzasadny. Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-10-26 16:24:37 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-10-26 16:26:18 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-10-26 16:30:05 Głosowanie dotyczące składu Komisji Skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia wyborów ławników dla spraw z zakresu prawa pracy na potrzeby Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję lat 2024-2027. Komisja w składzie: Przewodniczący Monika Ostapczuk Członek Jadwiga Augustyniak Członek Mirosław Górski Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-10-26 16:44:20 Projekt uchwały w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji. Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-10-26 15:07:50 Wniosek formalny Burmistrza o zmianę porządku obrad tj. dodanie punktów: 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023-2035. Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-10-26 15:16:26 Porządek obrad po zmianach. Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-10-26 16:38:11 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencje lat 2024-2027. Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-10-26 15:12:20 Wniosek formalny Radnej J. Augustyniak o zmianę porządku obrad tj. dodanie punktu: Wolne wnioski mieszkańców. Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-10-26 15:14:39 Wniosek formalny Radnej Ż Równiejko o zmianę porządku obrad tj. usunięcie punktu 11. Projekt uchwały w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji. Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Maszewie przeciw
2023-10-26 16:52:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2023 rok. Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Maszewie za
2023-10-26 16:55:07 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2023-2035. Sesja Nr LI Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-02-22 15:44:26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2024 r. Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-02-22 16:07:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2028. Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-02-22 16:09:58 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo. Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-02-22 16:12:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej „PAŁAC” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-02-22 16:15:10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-02-22 16:16:38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na 2024 r Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-02-22 16:18:34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na 2024 r. Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-02-22 16:20:57 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na 2024 r. Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-02-22 16:22:18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na 2024 r. Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-02-22 15:07:47 Wniosek formalny Burmistrza o dodanie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXII/146/2020 rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego. Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-02-22 15:09:04 Wniosek formalny Burmistrza o dodanie do porządku obrad punktu: Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2023 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo. Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-02-22 15:10:02 Porządek obrad po zmianach. Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-02-22 16:23:52 Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXII/146/2020 rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego. Sesja Nr LIV Rady Miejskiej w Maszewie za
2024-03-27 13:09:27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Goleniowskiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Budzieszowce.” Sesja LV nadzwyczajna Rady Miejskiej w Maszewie za