Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
72 - rozwiń Na jakim etapie administracyjnym są protokoły pokontrolne w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Maszewo poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi w związku z naborem wniosków przez ARiMR? zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-10-07 2019-10-18
71 - rozwiń Zapytanie czy burmistrz aplikuje do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o przyznanie pomocy na operacje typu zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-10-07 2019-10-09
70 - rozwiń Zastosowanie tzw. środków uspokojenia ruchu przed przejściem dla pieszych na ul. Nowogradzkiej interpelacja Emilia Kwiatkowska 2019-09-20 2019-10-07
69 - rozwiń Przesunięcie oznaczenia terenu zabudowanego(znak D42) do granic administracyjnych miasta w kierunku Nowogardu interpelacja Emilia Kwiatkowska 2019-09-20 2019-10-07
68 - rozwiń Interpelacja: Wyegzekwowanie od zarządcy dróg powiatowych kontroli wykonywanych prac i przystąpienia do porządkowania dróg interpelacja Mirosław Górski 2019-06-27 2019-07-11
67 - rozwiń Zapytanie: Czy pracownikom Urzędu Miasta oraz pozostałych podległych jednostek są dostarczane zimne napoje w ilości nieograniczonej ? zapytanie Żaneta Równiejko 2019-06-27 2019-07-04
66 - rozwiń Zapytanie: Wskazanie ile wynoszą przychody brutto i netto w poszczególnych miesiącach roku 2019 kierowników referatów w Urzędzie Miejskim w Maszewie, Skarbnika, Sekretarza z uwzględnieniem należących im dodatków. zapytanie Żaneta Równiejko 2019-06-27 2019-07-08
65 - rozwiń Interpelacja: W imieniu mieszkańców ul. Sportowej wnoszę o ustalanie czy jest możliwość zamontowania na tej ulicy progów zwalniających i luster interpelacja Żaneta Równiejko 2019-06-27 2019-07-11
64 - rozwiń Zapytanie: Czy jest w planach zabezpieczenie niestrzeżonej plaży przy Jeziorze Młyńskim w Maszewie ? zapytanie Beata Woźniak 2019-06-27 2019-07-09
63 - rozwiń Zapytanie: Czy podjęto dotychczas działania związane ze zmniejszeniem kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi ? zapytanie Beata Woźniak 2019-06-27 2019-07-03
62 - rozwiń Interpelacja: Przeprowadzenie analizy potrzeb oraz możliwości w zakresie utworzenia żłobka lub grupy żłobkowej na terenie Gminy Maszewo interpelacja Beata Woźniak 2019-06-27 2019-07-02
61 - rozwiń Interpelacja: Stworzenie Gminnej Strategii Rozwoju Oświaty interpelacja Beata Woźniak 2019-06-27 2019-07-02
60 - rozwiń Interpelacja: Mieszkańcy u. Lawendowej proszą o wykonanie fragmentu chodnika przy ul. Nowogardzkiej interpelacja Emilia Kwiatkowska 2019-06-27 2019-07-11
59 - rozwiń Zapytanie: Na jakim etapie jest przygotowanie dokumentacji dotyczącej remontu drogi powiatowej 07372 do Maszewka zapytanie Mirosław Górski 2019-06-27 2019-07-11
58 - rozwiń Interpelacja: Wyegzekwowanie od zarządcy dróg wojewódzkich kontroli jakości koszenia poboczy przy drodze 106 i 113 interpelacja Mirosław Górski 2019-06-27 2019-07-11
57 - rozwiń Interpelacja: Na głównym skrzyżowaniu w Rożnowie zalega dużą ilość grysu po remoncie drogi powiatowej, prośba o interwencję w tej sprawie. interpelacja Marta Popielarska 2019-06-27 2019-07-11
56 - rozwiń Zapytanie: Czy władze miasta jako organ prowadzący wsparły w jakikolwiek sposób nauczycieli biorących udział w ogólnopolskim strajku nauczycieli ? zapytanie Agnieszka Lewicka 2019-06-27 2019-07-02
55 - rozwiń Zapytanie: Czy subwencja , która wpłynęła do urzędu na wynagrodzenia dla nauczycieli w okresie strajku została zagospodarowana na cele oświaty ? zapytanie Agnieszka Lewicka 2019-06-27 2019-07-05
54 - rozwiń Interpelacja – wykoszenie trawy przy ul. Brzozowej interpelacja Agnieszka Lewicka 2019-06-27 2019-07-11
53 - rozwiń Interpelacja dot. powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Maszewie interpelacja Żaneta Równiejko 2019-06-27 2019-07-04
52 - rozwiń Interpelacja o doprecyzowanie informacji nt wynagrodzeń dyrektorów i ich zastępców szkół i Przedszkola Publicznego w Maszewie interpelacja Żaneta Równiejko 2019-06-27 2019-07-08
51 - rozwiń Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu 24 czerwca 2019 r. zgłoszono następujące wnioski: 1. Wniosek o ustawienie na ul. Leśnej w Maszewie przy placu zabaw znaku drogowego „UWAGA DZIECI”. Zgł. Radna I. Plewa 2. Wniosek o ustawienie znaku drogowego A- 18 a „UWAGA ZWIERZĘTA GOSPODARCZE” przy ul. Nowogardzkiej w Maszewie na wysokości budynku Państwa Gromowskich, od strony Nowogardu przed stacją autogazu. Zgł. Radna E. Kwiatkowska. wniosek Irena Plewa 2019-06-24 2019-07-15
50 - rozwiń „Na jakim etapie administracyjnym jest procedura budowy myjni samochodowej w Maszewie ?” zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-05-30 2019-06-12
49 - rozwiń „dot. wyłonienia Rady Seniorów Gminy Maszewo” zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-05-30 2019-06-12
48 - rozwiń „dot. informacji nt. planu rozwoju współpracy międzynarodowej między Gminą Maszewo a miastami partnerskimi”. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-05-30 2019-06-11
47 - rozwiń „Po zakończonym okresie jesienno – zimowym droga gminna w miejscowość Nastazin jest w bardzo złym stanie. Nastąpiły liczne wypłukania i wyżłobienia w nawierzchni. Wnioskuję o kompleksową naprawę nawierzchni drogi gminnej tj. działek drogowych 168 i 169 obręb Nastazin” interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-05-30 2019-06-13
46 - rozwiń „Zbliża się okres wakacyjny, jaka jest oferta kulturalna dla dzieci i młodzieży , dorosłych oraz seniorów z terenu naszej gminy ?” zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-05-30 2019-06-12
45 - rozwiń „Wielu mieszkańców naszej gminy zgłasza zapytanie dotyczące wydarzeń kulturalno – rozrywkowych, czy planowanych imprez plenerowych”. zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-05-30 2019-06-11
44 - rozwiń „Wnoszę o ogrodzenie boiska i placu zabaw przy ul. 8 Marca w Maszewie” interpelacja Emilia Kwiatkowska 2019-05-30 2019-06-06
43 - rozwiń Zapytania: 1Czy ulica Obodrytów jest zabykowa ?2Czy stare bezużyteczne WC znajdujące się nad jeziorem mogą zostać zdemontowane ? zapytanie Irena Plewa 2019-05-27 2019-06-10
42 - rozwiń 1. Wniosek, aby wszystkim sołtysom Gminy Maszewo rozesłać opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2018 r. 2. Wniosek, aby wszystkim sołtysom Gminy Maszewo rozesłać informację, zestawienie dot. spraw sądowych, które się toczą przeciwko Gminie Maszewo, ewentualnych kwot roszczeń. Sołtysi powinni wiedzieć o tym, że w przypadku przegranych spraw sądowych sytuacja finansowa gminy Maszewo może się znacznie pogorszyć. 3. Wniosek aby tzw. łącznik kostki z asfaltem przy budynku Pocz wniosek Krzysztof Smykowski 2019-05-24 2019-05-30
41 - rozwiń Zapytanie na podstawie jakich przepisów jest wydawana zgoda lub jej brak na montaż wodomierza ogrodowego zapytanie Adam Rojek 2019-05-16 2019-05-23
40 - rozwiń Przedstawienie dochodów wypłaconych w poszczególnych miesiącach bieżącego roku dyrektorom i ich zastępcom dot. Gimnazjum, SP Maszewo, SP Rożnowo, SP Dębice, Przedszkole Miejskie w Maszewie. zapytanie Adam Rojek 2019-05-13 2019-05-22
39 - rozwiń Interpelacja - przedstawienie stawek czynszów lokali komunalnych i socjalnych w porównaniu do gmin Powiatu Goleniowskiego. interpelacja Adam Rojek 2019-04-24 2019-05-08
38 - rozwiń dot. opłaty adiacenckiej zapytanie Adam Rojek 2019-04-24 2019-04-24
37 - rozwiń Jaki był koszt całkowity zagospodarowania terenu pod boisko wiejskie przy cmentarzu w Mokrym ? zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-04-01 2019-04-15
36 - rozwiń dot. remontu drogi przy ul. Szkolnej w Maszewie interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-04-01 2019-04-02
35 - rozwiń Interpelacja o podjęcie interwencji i pilną naprawę nawierzchni drogi powiatowej Nastazin – Dębice. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-03-12 2019-03-19
34 - rozwiń Zapytanie, czy Burmistrz Maszewa podpisał umowę na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” zapytanie Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-03-12 2019-03-18
33 - rozwiń Zapytanie, czy Burmistrz Maszewa podjął negocjacje, działania przywrócenia połączeń komunikacyjnych min. Mokre, Nastazin, Wałkno- Maszewo, Bagna- Dębice- Stodólska- Maszewo, Przemocze – Rożnowo- Darż- Maszewo, Radzanek – Maszewo. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-03-12 2019-03-26
32 - rozwiń Interpelacja o interwencję u właściciela linii energetycznych. interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-03-12 2019-04-16
31 - rozwiń Interpelacja dot. powołania zespołu roboczego, który opracuje długofalowy program opieki nad zwierzętami. interpelacja Mirosław Górski 2019-03-12 2019-03-25
30 - rozwiń Interpelacja o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przegląd stanu drzew przy drodze 106 i 113 interpelacja Mirosław Górski 2019-03-12 2019-03-28
29 - rozwiń Interpelacja dot. remontu Urzędu Miejskiego w Maszewie interpelacja Żaneta Równiejko 2019-03-12 2019-03-21
28 - rozwiń Interpelacja w sprawie podania przyczyny dlaczego zaciągnięta pożyczka nie została wydana w całości. interpelacja Żaneta Równiejko 2019-03-12 2019-03-13
27 - rozwiń Ponowne wyremontowaniedrogi gminnej - bocznej Żeromskiego między posesjami 21 a 22 interpelacja Agnieszka Lewicka 2019-03-08 2019-03-22
26 - rozwiń Zatrudnienie osoby, która zajomowałaby się wynajmem Hali Sportowej w Maszewie zapytanie Agnieszka Lewicka 2019-02-26 2019-03-06
25 - rozwiń Uruchomienie Punktu Zdrowia w Rożnowie Nowogardzkim zapytanie Marta Popielarska 2019-02-26 2019-03-01
24 - rozwiń Informacja nt. wydatkowania pożyczki z budżetu państwa w kwocie 5.084.000,00 zł zapytanie Żaneta Równiejko 2019-02-26 2019-03-12
23 - rozwiń Poprawa osadzenia studzienek w ul. Jedności Narodowej w Maszewie interpelacja Krzysztof Janicki 2019-02-26 2019-03-11
22 - rozwiń Dostep do siedziby Urzędu osobom niepełnosprawnym zapytanie Krzysztof Janicki 2019-02-26 2019-03-07
21 - rozwiń Dot. „Udzielenia informacji od jakiego dnia obowiązuje Program Naprawczy Gminy Maszewo uchwalony w dniu 24.08.2018 r.”. zapytanie Krzysztof Janicki 2019-01-25 2019-02-07
20 - rozwiń Zapytanie dot. „wyjaśnienia na co została przeznaczona kwota wymieniona jako prowizja dla sołtysów od pobranego podatku wraz z określeniem ile otrzymał poszczególny sołtys” zapytanie Żaneta Równiejko 2019-01-25 2019-01-31
19 - rozwiń Dot. min. udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące planów nowego zagospodarowania terenu zlokalizowanego w centrum Maszewa tj. Sklep POLOMARKET zapytanie Krzysztof Janicki 2019-01-25 2019-01-30
18 - rozwiń Zapytanie dot. udzielenia informacji na jakie zobowiązania wydatkowano pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 5.084.000,00 zł. zapytanie Żaneta Równiejko 2019-01-25 2019-01-31
17 - rozwiń Dot. „udzielenia informacji na jakim etapie jest budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 106 w m. Jenikowo przez ZDW” zapytanie Mariusz Wiśniewski 2019-01-25 2019-02-04
16 - rozwiń Dot. „udzielenia informacji kiedy zakończona zostanie budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 113 w m. Budzieszowce przez ZDW” zapytanie Krzysztof Janicki 2019-01-25 2019-02-04
15 - rozwiń Interpelacja dot. „zajęcie się tematem bezdomnych psów i kotów na terenie Gminy Maszewo”. interpelacja Krzysztof Janicki 2019-01-25 2019-02-06
14 - rozwiń Interpelacja dot. realizacji programu naprawczego interpelacja Żaneta Równiejko 2019-01-25 2019-01-31
13 - rozwiń Zapytanie: „Czy zapadła decyzja odnośnie wykorzystania, przeznaczenia budynku Gimnazjum” zapytanie Krzysztof Smykowski 2019-01-25 2019-02-06
12 - rozwiń Zapytanie „Czy zapadła decyzja w sprawie przeprowadzenia audytu w Urzędzie Miejskim” zapytanie Krzysztof Smykowski 2019-01-25 2019-02-04
11 - rozwiń Interpelacja – „dotyczy konkursu na stanowiska Sekretarza Gminy Maszewo, wyjaśnienie tematu w jaki sposób była sprawdzana apolityczność kandydata – Pani Małgorzata Złotek” interpelacja Żaneta Równiejko 2019-01-25 2019-01-28
10 - rozwiń Remont drogi gminnej-boczna Żeromskiego między posesjami 21 a 22 interpelacja Agnieszka Lewicka 2019-01-18 2019-01-29
9 - rozwiń Interpelacja nt. uzupełnienia odpowiedzi w sprawie odliczeania od czynszu interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2019-01-14 2019-01-15
8 - rozwiń Informacja dla mieszkańców nt. Programu Czyste Powietrze interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2019-01-03
7 - rozwiń Możliwość składania wniosków i podań do urzędu elektronicznie interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2018-12-31
6 - rozwiń Uzupełnienie rejestrów i ewidencji na BIP-ie interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2018-12-21
5 - rozwiń Uzupełnienie tablic z nazwami ulic interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2018-12-31
4 - rozwiń Zabezpieczenie dojazdu do SP Dębice interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2018-12-31
3 - rozwiń Informacja nt. odliczeń czynszu, zastosowaniu ulg i umorzeń w roku 2018 przez Urząd Miejski w Maszewie i Zakład Komunalny interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19 2019-01-02
2 - rozwiń 1. Zabezpieczenie dojazdu do SP Dębice 2. Uzupełnienie tablic z nazwami ulic 3. Uzupełnienie rejestrów i ewidencji na BIP-ie 4. Możliwość składania wniosków i podań do urzędu elektronicznie 5. Informacja dla mieszkańców nt. Programu Czyste Powietrze interpelacja Małgorzata Storma-Piotrowska 2018-12-19
1 - rozwiń Informacja na temat zadłużenia Gminy Maszewo na koniec 2018 r. interpelacja Agnieszka Lewicka 2018-12-19 2018-12-27